Informácie k vyúčtovaniu nákladov spojených s užívaním bytu, NP
za obdobie 1.1.2014 - 31.12.2014

 

Nedoplatky a preplatky z vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu za rok
2014 sú splatné do 30 dní odo dňa doručenia konečného vyúčtovania.

 

V prípade, že došlo k zmene Vášho bankového účtu, resp. chcete zaslať preplatok
na iný účet ako je uvedený v konečnom vyúčtovaní, žiadame Vás o písomné
oznámenie čísla účtu.

 

Osobné konzultácie k vyúčtovaniu Vám radi poskytneme od 1.6.2015  počas stránkových hodín:

 

vyúčtovanie platieb -  prízemie - oddelenie  zákazníckeho centra
náklady na studenú a teplú vodu - č.d. 106 - oddelenie služieb
náklady na teplo na vykurovanie - č.d. 106 - oddelenie služieb
náklady na plyn (samostatné zdroje tepla) - č.d. 214 - technické oddelenie

 

V prípade pripomienok a otázok ku konečnému vyúčtovaniu Vám okrem osobnej
návštevy a telefonického kontaktu odporúčame využiť aj priamu elektronickú
komunikáciu s našimi zamestnancami. (e-mail adresa v tvare priezvisko@osbdza.sk).
Na Vaše otázky a podnety odpovieme v čo najkratšom čase.

 

 


Žiadame Vás o rešpektovanie stránkových hodín pre Vašu návštevu a
telefonický kontakt.
OSBD Žilina upozorňuje vlastníkov a nájomcov bytov a nebytových
priestorov, že prípadné reklamácie vyúčtovania za rok 2014 je potrebné
podať písomnou formou do 60 dní od prevzatia konečného vyúčtovania.

 

 

 

Viac informácií k vyúčtovaniu nákladov spojených s užívaním bytu, NP za obdobie 1.1.2014 - 31.12.2014 ako aj k novým rozpisom preddavkov od 1.7.2015 nižšie a v priložených dokumentoch.

 

  • Úhrada Nedoplatku, vyplatenie preplatku:

Úhradu nedoplatku môžete zrealizovať poštovou poukážkou, jednorazovým príkazom na úhradu, vkladom v banke – číslo účtu a variabilný symbol je totožný so zálohovou platbou za byt.

Vyplatenie preplatku budeme realizovať na účet, poštovou poukážkou, prípadne je možné ponechať ho v prospech úhrad roku 2015 (na základe písomnej žiadosti).

Nedoplatok nie je možné uhradiť a Preplatok nie je možné vyplatiť na OSBD Žilina!

 

  • Zmena rozpisu preddavku za užívanie bytu od 01.07.2015 – spôsob výpočtu jednotlivých záloh

Úlohou správcu je každoročne na základe vyúčtovania predchádzajúceho roku prehodnotiť aj preddavky na nasledujúci rok, cieľom je aby vlastník / nájomca nemal vysoké preplatky, alebo nedoplatky. Základom pre prepočet je spotreba v predchádzajúcom kalendárnom roku, zmena cien v budúcom období, klimatické podmienky, individuálne rozhodnutia na schôdzach vlastníkov a rezerva súvisiaca s nepredvídanými okolnosťami. Na základe uvedeného sme prepočítali jednotlivé položky rozpisu nasledovne:

-          Dodávka tepla na vykurovanie: v roku 2014 bola jedna z najteplejších zím za posledných 10 rokov a zima na začiatku roku 2015 bola tuhšia. Porovnali sme preto tzv. dennostupne za obdobie 1-3/2014 a 1-3/2015 a zistili sme nárast o cca 21%. Z tohto dôvodu bolo záloha na teplo upravená podľa skutočných nákladov za rok 2014 s navýšením  o 20 %. Koeficient v sebe zahŕňa predpokladanú zvýšenú spotrebu v roku 2015 (15%) a prípadnú úpravu ceny (5%),

-          Dodávka SV vodné, stočné, SV pre TV, dodávka tepla na ohrev teplej vody, spotreba el. energie v spoločných priestoroch: záloha bola upravené podľa skutočných nákladov za rok 2014 s navýšením o 5 % (zmena spotreby prípadne úprava cien),

-          Zrážková voda: záloha bola upravené podľa skutočných nákladov za rok 2014 bez navýšenia

-          Zároveň bola zavedená nová položka „Poplatok za rozpočítanie nákladov na dodávku tepla a vody“ – táto položka zahŕňa skutočný náklad na rozpočítanie podľa vyúčtovania za rok 2014.

 

  • Vybavíme Vás v Zákazníckom centre, ale aj na oddelení Služieb

Ak máte akékoľvek otázky súvisiace s ročným vyúčtovaním, navštívte naše Zákaznícke centrum. V prípade že máte konkrétne otázky v oblasti vyúčtovania:

-          tepla, teplej a studenej vody, elektriny v spoločných priestoroch, zrážkovej vody – vybavíme Vás v kanc. č. 104 na I. poschodí

-          tepla a teplej vody, plynu pri vlastnej kotolni – vybavíme Vás v kanc. č. 205 na II. poschodí

Viac informácií k vyúčtovaniu nákladov spojených s užívaním bytu, NP za obdobie 1.1.2014 - 31.12.2014 nájdete v priložených dokumentoch.

 


 


 

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk