Vážení vlastníci a nájomcovia bytov,

 

v ostatných dňoch nás viacerí užívatelia bytov v našej správe upozornili na neznáme osoby, ktoré chodia po bytových domoch a snažia sa dostať do bytov za účelom vykonania kontroly spotreby vody v byte a pod.

 

Oznamujeme Vám, že OSBD Žilina v súčasnosti nevykonáva v bytoch vlastníkov žiadnu kontrolu vodomerov ani inú kontrolu spotreby vody a nepoverilo touto činnosťou ani žiadnu inú spoločnosť. Vyzývame všetkých užívateľov bytov v našej správe k zvýšenej opatrnosti pri sprístupňovaní bytov cudzím osobám, ktoré ľahko môžu zneužiť ich dôveru.

 

Zdôrazňujeme, že pokiaľ sa má v bytoch vlastníkov (nájomcov) vykonávať pravidelná výmena vodomerov, alebo iná dohodnutá činnosť, je o nej vopred informovaný zástupca vlastníkov bytov, prípadne domovníci a vlastníci (nájomcovia) sú o tejto skutočnosti vopred informovaní oznamom zverejneným na viditeľnom mieste vo vchode, dome.

 

Touto cestou Vás prosíme, aby ste podľa možností na vyššie uvedené upozornili aj svojich susedov, najmä staršie osoby.

 

Ďakujeme.

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk