V zmysle čl. 33 Stanov Obvodného stavebného bytového družstva Žilina zvoláva predstavenstvo Obvodného stavebného bytového družstva Žilina, na základe svojho uznesenia č. 95/12/16, zasadnutie Zhromaždenia delegátov Obvodného stavebného bytového družstva Žilina, ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra 2016 o 15:30 hod. v hoteli Slovakia v Žiline.

 

 

Predbežný program rokovania :  

1. Otvorenie rokovania, schválenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba mandátovej, návrhovej komisie
4. Predstavenie kandidátov z kandidátnych listín schválených na lokalitných schôdzach na funkciu predsedu predstavenstva a členov predstavenstva
5. Správa mandátovej komisie
6. Schválenie návrhu Dodatku č. 1 Rokovacieho a volebného poriadku OSBD Žilina
7. Vykonanie volieb predsedu predstavenstva a členov predstavenstva
8. Prestávka
9. Správa volebnej komisie o výsledkoch volieb
10. Záver

 

 

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk