V zmysle čl. 33 Stanov Obvodného stavebného bytového družstva Žilina zvoláva predstavenstvo Obvodného stavebného bytového družstva Žilina, na základe svojho uznesenia č. 51/6/17, zasadnutie Zhromaždenia delegátov Obvodného stavebného bytového družstva Žilina, ktoré sa uskutoční dňa 17. mája 2017 o 15:00 hod. v hoteli Slovakia v Žiline.

 

 

Predbežný program rokovania :  

1. Otvorenie rokovania, schválenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba mandátovej, návrhovej komisie

4. Správa predsedu predstavenstvao výsledkoch hospodárenia družstva a činnosti predstavenstva

5. Správa predsedu kontrolnej komisie o činnosti kontrolnej komisie

6. Správa predsedu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti zhromaždenia delegátov

7. Výročná správa o výsledku hospodárenia OSBD Žilina za rok 2016 a schválenie účtovnej závierky za rok 2016

8. Návrh plánu hospodárenia OSBD Žilina na rok 2017

9. Diskusia
10. Záver

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk