Spracúvanie osobných údajov a ich ochrana

v zmysle článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR)

 

OSBD Žilina spracúva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon), ktoré je účinné od 25.05.2018.

 

Našou úlohou je Vám stručnou formou vysvetliť po zmene legislatívy, ktorej účinnosť nastala 25.05.2018, akou formou bude Váš správca Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina, Slovenská republika,  IČO:  00176265, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Dr., vložka číslo 75/L spracúvať osobné údaje Vás dotknutých osôb a aké sú Vaše práva v zmysle tejto zmeny v súvislosti  s ochranou osobných údajov.

 

Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina je v zmysle nariadenia ako i zákona prevádzkovateľom, t.j. subjekt, ktorý  sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov dotknutých osôb.

 

Zároveň v súvislosti so spracovaním osobných údajov sme určili zodpovednú osobu, ktorej úlohy vyplývajú z nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek súvisiacich s ochranou osobných údajov, môžete kontaktovať zodpovednú osobu na adrese správcu: Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina alebo na e-mailovej adrese: zodpovednaosoba@osbdza.sk.

 

Pozrite si ako informačný systém DOMUS vyhovuje požiadavkám európskeho nariadenia GDPR.

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk