V zmysle čl. 33, ods. 1 a čl. 29, ods. 3 Stanov OSBD Žilina zvoláva predstavenstvo OSBD Žilina, zasadnutie Zhromaždenia delegátov Obvodného stavebného bytového družstva Žilina formou per rollam, ktoré sa uskutoční v termíne 12.marca-15.marca 2018.

 

 

Program rokovania:

1. Schválenie overovateľov zápisnice

2. Vyhlásenie volieb členov kontrolnej komisie

3. Voľba volebnej komisie

 

Dôvod vykonania hlasovania zhromaždenia delegátov formou per rollam:
Funkčné obdobie členov kontrolnej komisie je päť rokov a trvá od 01. novembra do 31. októbra, tzn. platne zvoleným členom kontrolnej komisie uplynie funkčné obdobie 31.10.2018.

V súlade s Rokovacím a volebným poriadkom OSBD Žilina:

 čl. 15, ods. 4: „Voľby do kolektívnych orgánov družstva vyhlasuje uznesením zhromaždenie delegátov konané v kalendárnom roku pred uplynutím 5 - ročného funkčného obdobia. Toto zhromaždenie delegátov zvolí volebnú komisiu, ktorá bude priebeh volieb do orgánov družstva zabezpečovať v súlade s týmto Rokovacím a volebným poriadkom.“

 čl. 17, ods. 1: „Volebnú komisiu volí zhromaždenie delegátov predchádzajúce zhromaždeniu, na ktorom sa uskutočnia riadne voľby predsedu predstavenstva, členov predstavenstva a kontrolnej komisie. V prípade konania doplňujúcich alebo mimoriadnych volieb je volebná komisia zvolená priamo na zhromaždení delegátov, na ktorom sa voľba koná. Návrh na voľbu členov volebnej komisie predkladá predsedajúci zhromaždenia delegátov. Delegáti môžu predložiť pozmeňovacie a doplňujúce návrhy. Volebná komisia má 5 členov, ktorých zhromaždenie delegátov volí verejným hlasovaním. Člen volebnej komisie nemôže kandidovať za člena orgánu, ktorého voľby zabezpečuje.“

 

Na základe vyššie uvedeného, úspešným rozhodnutím zhromaždenia delegátov formou per rollam, by sa mohla realizovať samotná voľba členov kontrolnej komisie OSBD Žilina na rokovaní zhromaždenia delegátov dňa 16.05.2018.

 

Navrhujeme nasledovných členov volebnej komisie:

 Mgr. Július Buchel, predseda členskej samosprávy, ZVB bytového domu Lichardova 1-10, Žilina
 František Kršák, predseda členskej samosprávy, ZVB bytového domu Borová 9-11, Žilina
 Ing. Peter Pončák, delegát ZD za samosprávu BD Sv.Bystríka, Žilina
 Jindřiška Môciková, predseda členskej samosprávy, ZVB bytového domu Gaštanová 1-5, Źilina
 Mgr. Peter Hanus, predseda členskej samosprávy, ZVB bytového domu Smreková 3-6, Rajec
 Ivan Beracko, predseda členskej samosprávy, ZVB bytového domu Javorová 7-13, Žilina

 

Žiadame Vás o doručenie Vášho hlasovania formou per rollam výlučne v termíne od 12.03.2018 do 15.03.2018 (za/proti/zdržiavam sa hlasovania, t.j. v príslušnej kolónke delegát vyznačí svoj podpis, pri voľbe členov volebnej komisie vyznačte svoj podpis pri 5 menách) na OSBD Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina, v termíne najneskôr do 15. marca 2018 k uzneseniam uvedeným na priloženej hlasovacej listine.

 

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk