Aktuality

Najaktuálnejšie články

Aktualizácia VPS s účinnosťou od 1.6.2023

Aktualizácia VPS s účinnosťou od 1.6.2023

Predstavenstvo OSBD Žilina na svojom rokovaní dňa 24.05.2023 schválilo nové Všeobecné podmienky správy bytov a nebytových priestorov OSBD Žilina (VPS) s účinnosťou od 01.06.2023.

Dôvodom schvaľovania nových VPS bolo zosúladenie s vyhláškou MH SR č. 503/2022 Z.z., ktorou sa stanovujú pravidlá rozpočítavania nákladov tepla a ostatnými právnymi predpismi, ako aj zosúladenie s realizovanou činnosťou správcu.

Aktualizované znenie nájdete v časti Dokumenty.
logo
Tulská 33 
010 08 Žilina OSBD

OSBD správca vášho domova

041 555 33 11
osbdza@osbdza.sk

Od 1.6. do 06.07.2023 nebude teplá voda na Hlinách VII.

    Viac v aktualitách