Aktuality

Najaktuálnejšie články

Najčastejšie kladené otázky a odpovede k ročnému vyúčtovaniu za rok 2022

Najčastejšie kladené otázky a odpovede k ročnému vyúčtovaniu za rok 2022

OSBD ako správca každoročne spracováva vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu. Uvádzame niekoľko najčastejších otázok v súvislosti s vyúčtovaním:

    Kedy je potrebné uhradiť novú zálohovú platbu? 

Odpoveď: Nový zálohový predpis je platný od 1.7.2023. Keďže sa platby uhrádzajú mesačne vopred, platbu za júl je potrebné uhradiť v júni.

  Z vyúčtovania mám nedoplatok, hoci zálohy platím riadne.
 
Odpoveď: Zálohy boli stanovené na základe skutočnosti predchádzajúceho roka, v aktuálnom období mohla byť skutočnosť vyššia a to z rôznych dôvodov – vyššia spotreba, počet osôb a pod. Odporúčame skontrolovať odpočty meračov v byte, pri pochybnostiach kontaktujte technikov oddelenia služieb, ktorý má na starosti príslušnú službu.

   Čo na vyúčtovaní znamená  „Stav konta k 30.4.2023“?

Odpoveď: Je to informácia o platbách v roku 2023 (vrátane predchádzajúcich rokov), ktorá zahŕňa aj rozdiel z vyúčtovania za rok 2022.
 
   V roku 2023 som uhradil nedoplatok aj za rok 2022 a na vyúčtovaní túto úhradu nevidím. Prečo?
 
Odpoveď: Nakoľko sa preddavky uhrádzajú mesačne vopred, do vyúčtovania sa počítajú len platby uhradené do 30.11. kalendárneho roka (v novembri sa platí na december). Platby uhradené po tomto termíne sú zahrnuté v stave konta k 30.4. Pre potvrdenie skutočnej výšky nedoplatku je lepšie konzultovať výšku nedoplatku v Zákazníckom centre OSBD Žilina.

   V akej výške mi bude vrátený preplatok z vyúčtovania?

Odpoveď: Ak máte za rok 2023 uhradené všetky zálohové platby v stanovenej výške, bude Vám vrátený „Preplatok k 31.12.2022 po vyúčtovaní“.

    Kedy mi bude vrátený preplatok z vyúčtovania?

Odpoveď: Preplatok Vám bude vrátený do 30 dní od prevzatia vyúčtovania.
 
    Platím vkladom v banke, preplatok chcem vrátiť na účet. Čo mám robiť?
 
Odpoveď: Je potrebné čo najskôr písomne požiadať o vrátenie na účet. Môžete použiť tlačivo, ktoré je na stiahnutie v časti Dokumenty/Ročné vzúčtovanie 2022/Oznámenie účtu.

    Preplatok si chcem ponechať v prospech úhrad roku 2023. Je to možné?
 
Odpoveď: Áno, avšak je potrebné čo najskôr písomne požiadať o ponechanie preplatku na konte. Môžete použiť tlačivo, ktoré je na stiahnutie na www.osbdza.sk v časti Dokumenty/Žiadosť o preúčtovanie preplatku.


     Ako zaplatiť nedoplatok?
 
Odpoveď: Na úhradu nedoplatku môžete využiť jednu z možností a to: vkladom v banke (tak isto ako bežné platby za byt), jednorazovým príkazom na úhradu alebo poštovou poukážkou na účet bytového domu.
 
    Ako boli prepočítavané zálohové predpisy platné od 1.7.2023?
 
Odpoveď: Zálohové predpisy boli prepočítané podľa skutočných nákladov z vyúčtovania za rok 2022, pričom jednotlivé položky boli zvýšené v súvislosti s vývojom cien nasledovne: 
    Studená voda, zrážková voda - SEVAK, a.s., od 1.1.2023 nárast ceny o 13%. Zmena predpisu o 15%.
    Teplo a teplá voda
o    MH Teplárenský holding (Žilinská Teplárenská), Bytterm, a.s., nárast ceny od 1.8.2022 o viac ako 10%, zvýšenie ceny od 1.1.2023 po „zastropovaní“ 20€/MWh cca 15%. Zmena predpisu o 30%.
o    BINEKO, a.s., nárast ceny od 1.1.2023 po „zastropovaní“ 20€/MWh cca 15%. Zmena predpisu o 25%.
    Plyn dodávaný do kotolní – VSE, a.s., bez nárastu komodity, zvýšenie distribučných poplatkov o cca 4-6%. Zmena predpisu o 10%.
    Elektrická energia v spoločných priestoroch - SSE, a.s. nárast komodity a distribučných poplatkov individuálne podľa sadzby. Zmena predpisu o 100%.

Bytovým domom, ktoré majú odsúhlasený pomer ZZ a SZ vo výške 20/80 a 30/70, teda ako je odporúčaný, z dôvodu platnosti Vyhlášky 503/2022 pre vyúčtovanie za rok 2023 bol zálohový predpis upravený pomerom 60% základná zložka a 40% spotrebná zložka. Ak ste si na domovej/vchodovej schôdzi odsúhlasili zmenu inej položky (napr. FO, odmena domovníka...) táto zmena je taktiež zahnutá v novom rozpise preddavku.

    Zálohový predpis mi bol znížený, môžem platiť pôvodnú sumu?
 
Odpoveď: Ak nechcete platiť zníženú sumu, môžete Vaše úhrady ponechať v pôvodnej výške.
 
    Zálohový predpis mi bol zvýšený, môžem platiť pôvodnú sumu?
 
Odpoveď: Nie, v takomto prípade by sme Vám zasielali upomienky na vzniknutý nedoplatok.
 
    Zdá sa mi, že nový zálohový predpis nie je vypočítaný správne.
 
Odpoveď: Nakoľko zálohové predpisy sú vypočítané podľa skutočných nákladov z vyúčtovania za rok 2022, ak ste v roku 2022 alebo 2023 menili počet osôb, môže byť výška novej zálohy skreslená. Odporúčame kontaktovať Zákaznícke centrum, osobne, telefonicky alebo e-mailom a požiadať o prepočítanie preddavku.
 
    Prečo majú susedia vyšší preplatok?
 
Odpoveď: Nie je možné porovnávať sa so susedmi. Na výšku preplatku má vplyv viacero aspektov, záleží od výšky stanoveného preddavku, či je byt v tom istom bytovom dome, individuálnych zvyklostí rodiny, výšky poplatkov v pevnej časti ako napr. platby do fondov opráv a podobne. Taktiež záleží od toho, či porovnávate správne sumy, nakoľko v preplatku môžu byť zahrnuté aj navyše uhradené zálohy.
 
    V roku 2022 som predal byt, kedy mi bude vrátená záloha, ktorú som uhradil pri predaji bytu?

Odpoveď: Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o Vaše posledné ročné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu, budú vysporiadané  všetky finančné prostriedky evidované na Vašom konte.
 

    Predal som byt v čase od 1.1.2023 do 31.5.2023, ako mi budú vrátené uhradené zálohy?
 
Odpoveď: V takomto prípade ste pri prepise bytu uhradili dve zálohy:
a)    na rok 2022, ktorá bude automaticky pripočítaná k platbám za rok 2022 a vysporiadaná spolu s vyúčtovaním za rok 2022 v roku 2023,
logo
Tulská 33 
010 08 Žilina OSBD

OSBD správca vášho domova

041 555 33 11
osbdza@osbdza.sk

Od 1.6. do 06.07.2023 nebude teplá voda na Hlinách VII.

    Viac v aktualitách