Postup pri obstarávaní tovarov a služieb v rámci zabezpečovania prevádzky, údržby, rekonštrukcie a modernizácie súvisiacich so správou domu


1. Financovanie a výber zhotoviteľov

 1. Na bežnú údržbu, opravy a prevádzku Správca uzatvára na základe výberových konaní rámcové zmluvy s vybranými zhotoviteľmi, ktorí sú povinní pristúpiť k VOP OSBD Žilina. Vlastníci v prípade záujmu môžu rozhodnúť nadpolovičnou väčšinou Vlastníkov v súlade so ZoVBaNP o inom dodávateľovi konkrétnej služby, tovaru.
 2. Na rozsiahle a zložité opravy, rekonštrukcie a obnovy BD Správca vykonáva výber zhotoviteľa prostredníctvom výberového konania za účasti ZVB, resp. komisie vlastníkov a podľa dohodnutých kritérií.
2. Kategórie opráv
 1. Do kategórie bežnej údržby, opráv a prevádzky možno zaradiť bežné opravy a pravidelné revízie, ktoré si vyžadujú menšiu finančnú náročnosť (cca do 13.000 €). Časť z týchto činností je možné realizovať aj svojpomocne, Domovníkom, resp. odborne spôsobilou osobou.

Medzi bežnú údržbu, opravy a prevádzku  možno zahrnúť:

 • úpravu stien v SP, opravu poškodených omietok stien, obnovu ich povrchových náterov, opravu a nátery kovových častí (zábradlie, kovanie, klampiarske výrobky, poštové schránky a pod.),
 • úpravy povrchov podláh, obnovenie nášľapnej vrstvy podlahy (výmena PVC), obnova náterov vstupných dverí,
 • opravu zámkov, kovania, opravu alebo výmenu elektronických vrátnikov, zvončekov,
 • opravu alebo výmenu elektroinštalačného materiálu (zásuvky, vypínače, svietidlá, žiarovky),
 • opravu alebo výmenu ventilov a uzáverov na vodovodnom, plynovom potrubí a vykurovacom systémeSP, osadenie termoregulačných ventilov, inštaláciu vodomerov a pomerových meračov tepla,
 • opravu skriniek a vybavenie hydrantov protipožiarnej ochrany a pod.,
 • výmenu okien v SP,
 • oprava plochej strechy s výmenou hydroizolačných vrstiev,
 • zateplenie stropných dosiek,
 • opravu časti vykurovacieho systému,
 • diagnostikovanie a opravu kanalizačnej prípojky,
 • výmenu, opravu časti elektroinštalácie,
 • výmenu, opravu vodovodného, prípadne plynového potrubia (napr. v prípade jeho rozsiahlej korózie a pod.),
 • rekonštrukcie, opravy výťahov,
 • opravy rekonštrukcie kotolní a OST,
 • revízie a odstraňovanie zistených nedostatkov.

Technik údržby zabezpečuje údržbu bytových domov a vchodov na základe nasledovných podkladov, iba za predpokladu finančného krytia:

 1. žiadanka potvrdená ZVB/D do výšky splnomocnenia evidovaného na OSBD Žilina.
 2. právoplatné rozhodnutie VBaNP v dome o zabezpečení opráv a údržby domu/vchodu,
 3. odstraňovanie havarijných stavov - zabezpečuje technik údržby po nahlásení

I. Práce malého rozsahu - podľa Rámcovej zmluvy

Výber zhotoviteľa v rozsahu do 1 300 € je ponechaný na rozhodnutí technika zodpovedného za príslušnú spádovú oblasť. Technik musí prednostne akceptovať výber zhotoviteľa ZVB príp. domovníkom. Rámcové zmluvy sú uložené u správcu.

II. Práce malého rozsahu do 3 000 € mimo podpísaných RZ

 1. V tomto limite oslovuje technik 2 firmy, ktoré predložia cenovú ponuku. V prípade, že ZVB/D predloží vlastného  zhotoviteľa, technik musí túto skutočnosť  akceptovať s tým, že správca  preverí: či je firma registrovaná v ORSR, (ŽRSR) a má v predmete činnosti zapísané požadované práce, riadne plní daňové a všetky odvodové povinnosti (daňové povinnosti - drsr.sk, odvody do sociálnej poisťovne - www.socpoist.sk) - tieto podmienky musia zhotovitelia spĺňať vždy.
 2. Konečný výsledok výberu bude schválený a podpísaný ZVB/D. V prípade, že ZVB/D nie je poverený výberom zhotoviteľa a konečná cena diela je vyššia ako je výška jeho písomného splnomocnenia, musí byť výber zhotoviteľa potvrdený na schôdzi VBaNP/vchodovej schôdzi.
 3. Cenová ponuka musí byť pred vystavením objednávky štandardne písomne potvrdená a podpísaná ZVB/D. 

III. Práce od 3 000 € do 13 000 €

Postup je identický ako v predchádzajúcom bode, avšak v  tomto cenovom rozsahu budú  oslovené minimálne 3 firmy prednostne z internej databázy Dodávateľov a podľa požiadaviek ZVB/D.

IV. Výsledky výberových konaní

Výsledky výberových konaní malej údržby sú uložené u správcu. Iba v osobitných prípadoch, kedy vlastníci nesplnomocnili výberom zhotoviteľa komisiu príp. ZVB/domovníka, je výber zhotoviteľa schvaľovaný na schôdzi vlastníkov bytov/vchodovej schôdzi. Zápisy zo schôdzí sú zverejňované na mieste obvyklom v bytovom dome.     

V. Pravidlá pri výbere zhotoviteľa na schôdzi VBaNP/vchodovej schôdzi

V prípade, že sa ZVB/D rozhodne, že výber zhotoviteľa pri zabezpečovaní malej údržby do 13 000 € nebude uskutočnený u správcu, ale priamo na schôdzi VBANP/vchodovej schôdzi, odporúčame dodržať:

 1. ZVB/D je zodpovedný za stanovenie všetkých požiadaviek v zmysle VOP na predloženie cenových ponúk v prípade, že podmienky výberu nekonzultuje so správcom.
 2. ZVB/D predloží na schôdzu minimálne 3 cenové ponuky, o ktorých sa bude následne na schôdzi hlasovať. Rokovanie o výbere zhotoviteľa na schôdzi musí byť uvedené v pozvánke na schôdzu VBaNP, resp. vchodovú schôdzu v programe rokovania.
 3. ZVB/D súčasne vypíše tlačivo o výbere zhotoviteľa - Výberovú tabuľku.
 4. V uznesení zo schôdze VBaNP/vchodovej schôdze, musí byť vybratý zhotoviteľ, ako aj cena podľa cenovej ponuky potvrdené hlasovaním. Vyplnená výberová tabuľka a cenové ponuky oslovených zhotoviteľov musia byť súčasťou zápisnice.
 5. V prípade, že na schôdzu VBaNP/vchodovú schôdzu bude predložená iba jedna cenová ponuka, o ktorej sa bude aj hlasovať, v zápisnici zo schôdze musí byť táto skutočnosť zaznamenaná a v uznesení zo schôdze musí byť uvedené, že o výbere zhotoviteľa (presný názov) vlastníci bytov rozhodli priamym zadaním bez výberového konania.
 6. Ak technik z predložených podkladov zistí nevhodnosť vlastníkmi odsúhlaseného technologického postupu alebo vybratých materiálov, upozorní na túto skutočnosť ZVB/domovníka.

Pre vystavenie objednávky resp. zmluvy o dielo v tomto prípade musia vlastníci rozhodnúť o tom, kto bude zodpovedný za kontrolu realizácie diela a jeho prevzatia.

VI. Preplatenie drobného nákupu ZVB/D v limite splnomocnení alebo rozhodnutia VBaNP
 1. V prípade, že si ZVB/D zabezpečil materiál sám a tento priamo uhradil dodávateľovi, správca zabezpečí preplatenie týchto nákladov z FO domu/FO vchodu na základe týchto dokladov:
  • príjmový pokladničný doklad alebo doklad o úhrade faktúry – originál,
  • súpis materiálu, z ktorého sú zrejmé jednotlivé položky nákupu,
  • odovzdávací a preberací protokol (prípadne pracovný list) podpísaný ZVB/domovník.
 2. V prípade, že suma prác na preplatenie prevyšuje 100 € u domovníka a 500 € u ZVB, technik má  povinnosť vykonať kontrolu zakúpeného a zabudovaného materiálu. Technik vykonanou kontrolou nepreberá zodpovednosť za zabudovaný materiál.

VII. Preplatenie objednaných a prevzatých prác ZVB/D v limite splnomocnení alebo rozhodnutia VBaNP priamo zhotoviteľovi

Preplatenie priamo objednaných a prevzatých prác ZVB/D v limite splnomocnení alebo rozhodnutia VBaNP zhotoviteľovi                                          

V prípade, že ZVB/D objedná v rozsahu právomocí realizáciu prác bez predchádzajúceho oznámenia technikovi za lokalitu, bude postup pri preplatení nasledovný:

 1. ZVB/D vystaví pre technika žiadanku na preplatenie zrealizovaného  diela s uvedením textu, že zhotoviteľa si zvolil  sám  resp. na schôdzi
 2. Zrealizované práce preberie ZVB/D. Z prevzatia bude vyhotovený písomný zápis, v ktorom bude uvedené: Na základe vlastného výberového konania ZVB/D práce v plnom rozsahu prevzal mimo OSBD Žilina ako správcu tohto BD.
 3. Zhotoviteľ vystaví faktúru na bytový dom/vchod v zastúpení ZVB/D. V texte bude uvedené, že na základe osobnej objednávky ZVB/D fakturuje konkrétne práce pre bytový dom/vchod. K faktúre ZVB/D doloží okrem preberacieho protokolu aj certifikáty použitých materiálov a presnú špecifikáciu prác.
 4. V prípade, že na diele dôjde počas trvania záruky k výskytu vád, po písomnom uplatnení reklamácie, ostatné záležitosti v reklamačnom konaní rieši ZVB/domovník.  Po odstránení závad zhotoviteľ so ZVB/domovníkom podpíše protokol o odstránení závad, ktorý následne doručí správcovi.

 

V prípade rozsahu prác presahujúcich  právomoc ZVB/domovník  musí byť akcia odsúhlasená na schôdzi.  

B. Do kategórie rozsiahlych a zložitých opráv, rekonštrukcií a obnov BD možno zaradiť opravu, rekonštrukciu a modernizáciu Domu, ktoré si vyžadujú vo väčšine prípadov vypracovanie projektovej dokumentácie, stavebné konanie a veľkú finančnú náročnosť (cca nad 13.000 €). V tejto kategórii sú zhotovitelia vyberaní len formou výberových konaní.

Do kategórie rozsiahlych a zložitých opráv, rekonštrukcií a obnov Domov možno zahrnúť:

 • zateplenie obvodového plášťa zatepľovacím systémom vhodným pre daný typ konštrukčnej sústavy,
 • zateplenie plochej strechy s výmenou hydroizolačných vrstiev,
 • zateplenie stropných dosiek,
 • rekonštrukciu vykurovacieho systému,
 • výmenu elektroinštalácie,
 • výmenu vodovodného, kanalizačného a plynového potrubia,
 • dostavbu, vstavbu, nadstavbu alebo prístavbu bytového objektu,
 • riešenie novej strešnej konštrukcie,
 • vybudovanie nových predsadených lodžií, opravy balkónov,
 • výmena a rekonštrukcie výťahov,
 • rekonštrukcie kotolní a OST.

 

I. OSBD Žilina na základe právoplatného rozhodnutia VBaNP v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z v znení neskorších predpisov zabezpečuje realizáciu veľkej údržby (investícií) bytových domov, ktoré sú v jeho správe.
II. V zápisnici zo schôdze VBaNP v časti Uznesenie vlastníci bytov musia právoplatným rozhodnutím:
  1. schváliť zámer a vypracovanie RPD
  2. schváliť komisiu pre zastupovanie vlastníkov pri výbere zhotoviteľov a poveriť správcu plnou mocou na:
   • zabezpečenie projektovej dokumentácie pre uvažovaný zámer,
   • zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia a kolaudácie stavby,
   • realizáciu Výberového konania na Zhotoviteľa uvažovaného zámeru
   • výkon činnosti Stavebného dozoru (ak sa VBaNP nerozhodnú pre zabezpečenie externého SD)
III. Vlastníci bytov a nebytových priestorov sa môžu rozhodnúť realizovať všetky činnosti v zmysle bodov b), c), d) a e), vlastnými silami. V tom prípade správca plní iba úlohu poradného orgánu, ak bude ZVB o túto činnosť požiadaný.

IV. Výberové konanie na realizátora RPD
 • Zodpovedný Technik zašle Oslovovací list do Výberového konania a to minimálne trom projektantom evidovaným v Databáze projektantov OSBD. Ak má ZVB požiadavku na oslovenie projektanta podľa vlastného výberu mimo Databázy projektantov OSBD, prípravár je povinný ho do VK zaradiť.
 • Ďalšie prípadné podmienky Výberového konania budú vyšpecifikované v závislosti od druhu zámeru a požiadaviek VBaNP bytového domu a tak isto od spôsobu financovania uvažovaného investičného zámeru.
 • V priebehu spracovania, pred odovzdaním RPD technik zvolá so ZVB, komisiou  a projektantom kontrolné stretnutie k RPD.
 • Finálna verzia RPD musí byť protokolárne odovzdaná (Príloha č.5 - Záznam z odovzdania RPD). Až po tomto prevzatí môže byť predložená faktúra za  vykonané dielo.
V. Výber zhotoviteľa Diela
 1. Pred samotným začatím výberového konania technik dohodne so ZVB presné špecifiká zákazky a základné kritériá vyhodnocovania cenových ponúk.
 2. Do výberového konania budú oslovení minimálne 3 uchádzači, na  základe:
  • Návrhu ZVB spoločne s komisiou
  • Uznesenia zo schôdze VBaNP
  • Výberom z Databázy dodávateľov OSBD
 3. Uchádzačom, ktorí splnia základné požiadavky bude zaslaný oslovovací list s presne vyšpecifikovanými podmienkami výberového konania, výkaz výmer + RPD v elektronickej forme. Takisto budú uchádzačom zaslané kritéria pre vyhodnocovanie cenových ponúk. Každý uchádzač je povinný prekontrolovať súlad výkazu výmer s RPD. Uchádzači sú povinní vyplniť zaslaný výkaz výmer a upozorniť na prípadné nezrovnalosti výkazu výmer a RPD v cenovej ponuke. Položky, ktoré nie sú zahrnuté vo výkaze výmer a ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu diela v požadovanej kvalite, je potrebné vypísať do výkazu výmer pod čiaru ako Práce naviac.
 4. Cenové ponuky musia byť doručené na OSBD do zadaného termínu v zalepených obálkach.
  • v papierovej forme
  • 1x na CD (elektronická forma – vyplnený výkaz výmer vo formáte .xls)

 

VI. Priebeh výberového konania zhotoviteľa Diela

Výberové konanie je jednokolové  a uskutočňuje sa za prítomnosti výberovej komisie nasledovne:

 1. Otváranie obálok
 2. Konečné ceny budú zapísané do Výberovej tabuľky, ktorá bude podpísaná komisiou OSBD Žilina a  ZVB.
 3. Technik skontroluje úplnosť ponúk Firmy, ktoré nebudú mať úplné ponuky, budú vyzvané na doplnenie s určením lehoty, v opačnom prípade budú z VK vylúčené.    .
 4. Prezentácia zúčastnených firiem vrátane odpovedí na otázky .
 5. Konečný výsledok výberového konania určí a podpisom potvrdí výlučne ZVB s komisiou (bez akéhokoľvek hlasovacieho práva správcu) a tento  bude zaznamenaný do Výberovej tabuľky.
 6. Zhotoviteľ a cena diela, pokiaľ schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov nerozhodla inak, musí  byť schválený na schôdzi a oznámenie o výsledku hlasovania doručiť  na OSBD.
 7. Výsledky výberového konania sú prezentované na schôdzi vlastníkov bytov v dome a následne uvedené v zápise zo schôdze vlastníkov bytov v dome, ktorá sa v zmysle Zákona zverejňuje na mieste obvyklom v dome v stanovenej lehote.
 8. Výberové tabuľky sú uložené u predsedu predstavenstva, príslušného zamestnanca a zverejnené pod zoznamom použitých skratiek počas 12 kalendárnych mesiacov).

Zoznam použitých skratiek:

BD – bytový dom

D – domovník

FO – fond opráv

ORSR – Obchodný register Slovenskej Republiky

OST – odovzdávacia stanica tepla

RPD – realizačná projektová dokumentácia

RZ – rámcová zmluva

SD – stavebný dozor

SP – spoločný priestor

Správca – OSBD Žilina

VBaNP –  vlastníci bytov a nebytových priestorov

VK – výberová komisia

VOP – Všeobecné obchodné podmienky

ZoVBaNP – Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

ZVB – zástupca vlastníkov bytov

ŽRSR – Živnostenský register Slovenskej Republiky


TABUĽKA VÝBEROVÉHO KONANIA NA ZHOTOVITEĽA OBNOVY BYTOVÉHO DOMU

Bytový dom:

Martinská 7-9, s. č. 1619, Žilina

 

Názov zákazky:

Kompletná výmena 3 ks výťahov

 

Dátum výberového konania:

18. 9. 2023

 

Oslovené spoločnosti do VK:

Výťahy Pardubice, a. s.

215 353,00 €

 

ELPAS SK, s. r. o.

212 958,00 €

 

VÝŤAHY, s. r. o. Veľké Meziříčí

215 094,00 €

Vybratý zhotoviteľ:

ELPAS SK, s. r. o.

212 958,00 €

     
     

TABUĽKA VÝBEROVÉHO KONANIA NA ZHOTOVITEĽA OBNOVY BYTOVÉHO DOMU

Bytový dom:

Martinská 7-9, s. č. 1619, Žilina

 

Názov zákazky:

Výmena zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie a plynu

 

Dátum výberového konania:

13. 9. 2023

 

Oslovené spoločnosti do VK:

ELPAS SK, s. r. o.

202 000,00 €

 

PROGRES THERM, s. r. o.

192 090,13 €

 

Vladimír Vavro

202 000,00 €

 

Miroslav Mlích - M - Servis

201 000,00 €

 

PROSERVIS Strážske, s. r. o.

203 520,00 €

Vybratý zhotoviteľ:

Miroslav Mlích - M - Servis

201 000,00 €

     
     

TABUĽKA VÝBEROVÉHO KONANIA NA ZHOTOVITEĽA OBNOVY BYTOVÉHO DOMU

Bytový dom:

Jarná 2, 4, 6, s. č. 2605, Žilina

 

Názov zákazky:

Obnova balkónov

 

Dátum výberového konania:

11. 9. 2023

 

Oslovené spoločnosti do VK:

B-ing, s. r. o.

214 930,40 €

 

Stavomat a spol. s. r. o.

206 610,86 €

 

al-stav s. r. o.

250 679,80 €

 

FOHAS, s. r. o.

nezúčastnili sa

Vybratý zhotoviteľ:

Stavomat a spol. s r. o.

206 610,86 €

     
     

TABUĽKA VÝBEROVÉHO KONANIA NA ZHOTOVITEĽA OBNOVY BYTOVÉHO DOMU

Bytový dom:

E. Nécseya 1, s. č. 3166, Žilina

 

Názov zákazky:

Výmena zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu a vzduchotechniky

 

Dátum výberového konania:

31. 7. 2023

 

Oslovené spoločnosti do VK:

lt - projekty, s. r. o.

4 320,00 €

 

Ing. Antón Zvarík - PLYN AZ-PI

4 068,00 €

Vybratý zhotoviteľ:

Ing. Antón Zvarík - PLYN AZ-PI

4 068,00 €

     
     

TABUĽKA VÝBEROVÉHO KONANIA NA ZHOTOVITEĽA OBNOVY BYTOVÉHO DOMU

Bytový dom:

E. Nécseya 4, s. č. 3169, Žilina

 

Názov zákazky:

Výmena zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie a plynu

 

Dátum výberového konania:

17. 7. 2023

 

Oslovené spoločnosti do VK:

lt - projekty, s. r. o.

4 320,00 €

 

Ing. Antón Zvarík - PLYN AZ-PI

4 068,00 €

Vybratý zhotoviteľ:

Ing. Antón Zvarík - PLYN AZ-PI

4 068,00 €

     
     

TABUĽKA VÝBEROVÉHO KONANIA NA ZHOTOVITEĽA OBNOVY BYTOVÉHO DOMU

Bytový dom:

E. Nécseya 3, s. č. 3168, Žilina

 

Názov zákazky:

Výmena zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie a plynu

 

Dátum výberového konania:

17. 7. 2023

 

Oslovené spoločnosti do VK:

lt - projekty, s. r. o.

4 320,00 €

 

Ing. Antón Zvarík - PLYN AZ-PI

4 068,00 €

Vybratý zhotoviteľ:

Ing. Antón Zvarík - PLYN AZ-PI

4 068,00 €

     
     

TABUĽKA VÝBEROVÉHO KONANIA NA ZHOTOVITEĽA OBNOVY BYTOVÉHO DOMU

Bytový dom:

Karola Kmeťku 4-6, s. č. 3149, Žilina

 

Názov zákazky:

Obnova strechy

 

Dátum výberového konania:

21. 6. 2023

 

Oslovené spoločnosti do VK:

Anti AQUA, s. r. o.

69 000,00 €

 

TERAM, s. r. o.

62 392,12 €

 

B-ing, s. r. o.

67 000,00 €

 

IZOLSTAV - ZA, s. r. o.

62 000,00 €

Vybratý zhotoviteľ:

TERAM, s. r. o.

62 392,12 €

     
     

TABUĽKA VÝBEROVÉHO KONANIA NA ZHOTOVITEĽA OBNOVY BYTOVÉHO DOMU

Bytový dom:

Dobšinského 17-19, s. č. 1599, Žilina

 

Názov zákazky:

Výmena zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie a plynu

 

Dátum výberového konania:

19. 6. 2023

 

Oslovené spoločnosti do VK:

ELPAS SK, s. r. o.

191 506,24 €

 

PROGRES THERM, s. r. o.

186 000,00 €

 

Vladimír Vavro

191 592,32 €

 

Miroslav Mlích - M - Servis

191 988,00 €

 

KRIKU-Thermont, s. r. o.

227 109,20 €

Vybratý zhotoviteľ:

Vladimír Vavro

191 592,32 €

     
     

TABUĽKA VÝBEROVÉHO KONANIA NA ZHOTOVITEĽA OBNOVY BYTOVÉHO DOMU

Bytový dom:

Dobšinského 17-19, s. č. 1599, Žilina

 

Názov zákazky:

Kompletná výmena 3 ks výťahov

 

Dátum výberového konania:

14. 6. 2023

 

Oslovené spoločnosti do VK:

Výtahy Pardubice, a. s.

215 460,00 €

 

ELPAS SK, s. r. o.

215 290,80 €

 

VÝTAHY, s. r. o. Velké Meziříčí

219 096,00 €

Vybratý zhotoviteľ:

ELPAS SK, s. r. o.

215 290,80 €

     
     

TABUĽKA VÝBEROVÉHO KONANIA NA ZHOTOVITEĽA OBNOVY BYTOVÉHO DOMU

Bytový dom:

Dobšinského 17-19, s. č. 1599, Žilina

 

Názov zákazky:

Obnova odkvapového chodníka, vonkajších schodov s výmenou pivničných okien

 

Dátum výberového konania:

12. 6. 2023

 

Oslovené spoločnosti do VK:

ŠD - stavby s. r. o.

120 906,98 €

 

Stavomat a spol. s. r. o.

119 521,52 €

 

B-ing, s. r. o.

125 287,04 €

Vybratý zhotoviteľ:

Stavomat a spol. s. r. o.

119 521,52 €

     
     

TABUĽKA VÝBEROVÉHO KONANIA NA ZHOTOVITEĽA OBNOVY BYTOVÉHO DOMU

Bytový dom:

Smreková 30, 31, s. č. 3099, Žilina

 

Názov zákazky:

Kompletná výmena 2 ks výťahov

 

Dátum výberového konania:

5. 6. 2023

 

Oslovené spoločnosti do VK:

Výtahy Pardubice, a. s.

144 360,00 €

 

ELPAS SK, s. r. o.

141 261,60 €

 

VÝTAHY, s. r. o. Velké Meziříčí

138 752,00 €

 

SCHINDLER VÝŤAHY a ESKALÁTORY, a. s.

114 000,00 €

 

OTIS Výťahy, s. r. o.

nezúčastnili sa

Vybratý zhotoviteľ:

VÝTAHY, s. r. o. Velké Meziříčí

142 752,00 €

     
     

TABUĽKA VÝBEROVÉHO KONANIA NA ZHOTOVITEĽA OBNOVY BYTOVÉHO DOMU

Bytový dom:

Podhorie 171

 

Názov zákazky:

Obnova balkónov

 

Dátum výberového konania:

31. 5. 2023

 

Oslovené spoločnosti do VK:

B-ing, s. r. o.

51 306,48 €/49 900,00 €

 

RINIPOL s. r. o.

nezúčastnili sa

 

Stavomat a spol. s. r. o.

55838,68 €/54 000,00 €

Vybratý zhotoviteľ:

B-ing, s. r. o.

51 306,48 €/49 900,00 €

     
     

TABUĽKA VÝBEROVÉHO KONANIA NA ZHOTOVITEĽA OBNOVY BYTOVÉHO DOMU

Bytový dom:

Karpatská 4, 5, s. č. 3163, Žilina

 

Názov zákazky:

Kompletná výmena 2 ks výťahov

 

Dátum výberového konania:

15. 5. 2023

 

Oslovené spoločnosti do VK:

Výtahy Pardubice, a. s.

136 560,00 €

 

ELPAS SK, s. r. o.

132 000,00 €

 

VÝTAHY, s. r. o. Velké Meziříčí

129 984,00 €

 

SCHINDLER VÝŤAHY a ESKALÁTORY, a. s.

138 000,00 €

 

KONE, s. r. o.

nezúčastnili sa

Vybratý zhotoviteľ:

ELPAS SK, s. r. o.

132 000,00 €

     
     

TABUĽKA VÝBEROVÉHO KONANIA NA ZHOTOVITEĽA OBNOVY BYTOVÉHO DOMU

Bytový dom:

Zvolenská 16 - 19, s. č. 1779, Žilina

 

Názov zákazky:

Kompletná výmena 4 ks výťahov

 

Dátum výberového konania:

26. 4. 2023

 

Oslovené spoločnosti do VK:

Výtahy Pardubice, a. s.

279 360,00 €

 

ELPAS SK, s. r. o.

274 056,00 €

 

VÝTAHY, s. r. o. Velké Meziříčí

279 408,00 €

Vybratý zhotoviteľ:

VÝTAHY, s. r. o. Velké Meziříčí

279 408,00 €

     
     

TABUĽKA VÝBEROVÉHO KONANIA NA ZHOTOVITEĽA OBNOVY BYTOVÉHO DOMU

Bytový dom:

Pri Rajčianke 48, s. č. 3332, Žilina

 

Názov zákazky:

Vypracovanie PD na obnovu bytového domu

 

Dátum výberového konania:

18. 4. 2023

 

Oslovené spoločnosti do VK:

Ing. Martin Novotný

4 100,00 €

 

Ing. Rastislav Kypus

4 600,00 €

Vybratý zhotoviteľ:

Ing. Martin Novotný

4 100,00 €

     
     

TABUĽKA VÝBEROVÉHO KONANIA NA ZHOTOVITEĽA OBNOVY BYTOVÉHO DOMU

Bytový dom:

Zvolenská 16 - 19, s. č. 1779, Žilina

 

Názov zákazky:

Výmena zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu a vzduchotechniky

 

Dátum výberového konania:

17. 4. 2023

 

Oslovené spoločnosti do VK:

ELPAS SK, s. r. o.

237 710,04 €

 

PROGRES THERM, s. r. o.

nezúčastnili sa

 

PROSERVIS Strážske, s. r. o.

228 228,00 €

 

Miroslav Mlích - M - Servis

238 390,49 €

Vybratý zhotoviteľ:

Miroslav Mlích - M - Servis

238 390,49 €

     
     

TABUĽKA VÝBEROVÉHO KONANIA NA ZHOTOVITEĽA OBNOVY BYTOVÉHO DOMU

Bytový dom:

Černovská 5, Sv. Bystríka 1-5, s. č. 1669, Žilina

 

Názov zákazky:

Kompletná výmena 6 ks os. výťahov a 6 ks nákl. výťahov

 

Dátum výberového konania:

3. 4. 2023

 

Oslovené spoločnosti do VK:

Výtahy Pardubice, a. s.

816 480,00 €

 

ELPAS SK, s. r. o.

826 740,00 €

 

VÝTAHY, s. r. o. Velké Meziříčí

835 272,00 €

 

VÝŤAHY ZEVA spol. s. r. o.

nezúčastnili sa

Vybratý zhotoviteľ:

VÝTAHY, s. r. o. Velké Meziříčí

835 272,00 €

     
     

TABUĽKA VÝBEROVÉHO KONANIA NA ZHOTOVITEĽA OBNOVY BYTOVÉHO DOMU

Bytový dom:

Antona Bernoláka 25, 27, s. č. 2167, Žilina

 

Názov zákazky:

Obnova balkónov a loggií

 

Dátum výberového konania:

3. 4. 2023

 

Oslovené spoločnosti do VK:

B-ing, s. r. o.

418 294,04 €

 

Stavomat a spol. s. r. o.

408 851,57 €

 

TERAM s. r. o.

441 574,59 €

 

Ing. Tibor Latko LAROKS

414 853,80 €

Vybratý zhotoviteľ:

B-ing, s. r. o.

418 294,04 €

     
     

TABUĽKA VÝBEROVÉHO KONANIA NA ZHOTOVITEĽA OBNOVY BYTOVÉHO DOMU

Bytový dom:

Limbová 13 - 17, s. č. 3057, Žilina

 

Názov zákazky:

Vypracovanie PD na obnovu strešného plášťa

 

Dátum výberového konania:

27. 3. 2023

 

Oslovené spoločnosti do VK:

Ing. Martin Novotný

2 340,00 €

 

Ing. Rastislav Kypus

2 550,00 €

Vybratý zhotoviteľ:

Ing. Martin Novotný

2 340,00 €

     
     

TABUĽKA VÝBEROVÉHO KONANIA NA ZHOTOVITEĽA OBNOVY BYTOVÉHO DOMU

Bytový dom:

Trnavská 4 - 7, s. č. 1355, Žilina

 

Názov zákazky:

Vypracovanie PD na výmenu zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu a vzduchotechniky

 

Dátum výberového konania:

22. 3. 2023

 

Oslovené spoločnosti do VK:

lt - projekty, s. r. o.

5 796,00 €

 

Ing. Antón Zvarík - PLYN AZ-PI

4 860,00 €

Vybratý zhotoviteľ:

Ing. Antón Zvarík - PLYN AZ-PI

4 860,00 €

     
     

TABUĽKA VÝBEROVÉHO KONANIA NA ZHOTOVITEĽA OBNOVY BYTOVÉHO DOMU

Bytový dom:

Lipová 7, 8 a Hollého 7-9, s. č. 158, 159, Rajec

 

Názov zákazky:

Zateplenie strešného plášťa

 

Dátum výberového konania:

15. 3. 2023

 

Oslovené spoločnosti do VK:

Anti AQUA, s. r. o.

129 024,00 €

 

TERAM, s. r. o.

137 000,00 €

 

B-ing, s. r. o.

132 000,00 €

Vybratý zhotoviteľ:

B-ing, s. r. o.

132 000,00 €

     
     

TABUĽKA VÝBEROVÉHO KONANIA NA ZHOTOVITEĽA OBNOVY BYTOVÉHO DOMU

Bytový dom:

Predmestská 38, s. č. 1713, Žilina

 

Názov zákazky:

Kompletná výmena 1 ks výťahu

 

Dátum výberového konania:

27. 2. 2023

 

Oslovené spoločnosti do VK:

Výtahy Pardubice, a. s.

66 240,00 €

 

ELPAS SK, s. r. o.

59 688,00 €

 

VÝTAHY, s. r. o. Velké Meziříčí

61 200,00 €

Vybratý zhotoviteľ:

VÝTAHY, s. r. o. Velké Meziříčí

61 200,00 €

     
     

TABUĽKA VÝBEROVÉHO KONANIA NA ZHOTOVITEĽA OBNOVY BYTOVÉHO DOMU

Bytový dom:

Predmestská 38, s. č. 1713, Žilina

 

Názov zákazky:

Výmena zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu a vzduchotechniky

 

Dátum výberového konania:

20. 2. 2023

 

Oslovené spoločnosti do VK:

ELPAS SK, s. r. o.

71 682,79 €

 

PROGRES THERM, s. r. o.

76 543,90 €

 

Vladimír Vavro

58 968,62 €

 

Miroslav Mlích - M - Servis

75 000,00 €

Vybratý zhotoviteľ:

Vladimír Vavro

58 968,62 €

     
     

TABUĽKA VÝBEROVÉHO KONANIA NA ZHOTOVITEĽA OBNOVY BYTOVÉHO DOMU

Bytový dom:

B. S. Timravy 7 - 10, s. č. 949, Žilina

 

Názov zákazky:

Kompletná výmena 4 ks OV a 4 ks NV

 

Dátum výberového konania:

20. 2. 2023

 

Oslovené spoločnosti do VK:

Výtahy Pardubice, a. s.

546 240,00 €

 

ELPAS SK, s. r. o.

541 320,00 €

 

VÝTAHY, s. r. o. Velké Meziříčí

556 848,00 €

Vybratý zhotoviteľ:

ELPAS SK, s. r. o.

541 320,00 €

     
     

TABUĽKA VÝBEROVÉHO KONANIA NA ZHOTOVITEĽA OBNOVY BYTOVÉHO DOMU

Bytový dom:

B. S. Timravy 7 - 10, s. č. 949, Žilina

 

Názov zákazky:

Výmena zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie a plynu

 

Dátum výberového konania:

15. 2. 2023

 

Oslovené spoločnosti do VK:

ELPAS SK, s. r. o.

378 000,00 €

 

PROGRES THERM, s. r. o.

365 000,00 €

 

PROSERVIS Strážske, s. r. o.

nezúčastnili sa

 

Vladimír Vavro

364 819,16 €

 

Miroslav Mlích - M - Servis

365 000,00 €

Vybratý zhotoviteľ:

Vladimír Vavro

364 819,16 €

     
     

TABUĽKA VÝBEROVÉHO KONANIA NA ZHOTOVITEĽA OBNOVY BYTOVÉHO DOMU

Bytový dom:

B. S. Timravy 7 - 10, s. č. 949, Žilina

 

Názov zákazky:

Obnova balkónov

 

Dátum výberového konania:

15. 2. 2023

 

Oslovené spoločnosti do VK:

Stavomat a spol. s. r. o.

325 659,01 €

 

ŠD - STAVBY s. r. o.

325 000,00 €

 

RINIPOL s. r. o.

332 233,97 €

Vybratý zhotoviteľ:

ŠD - STAVBY s. r. o.

325 000,00 €

     
     

TABUĽKA VÝBEROVÉHO KONANIA NA ZHOTOVITEĽA OBNOVY BYTOVÉHO DOMU

Bytový dom:

Predmestská 38, s. č. 1713, Žilina

 

Názov zákazky:

Obnova bytového domu

 

Dátum výberového konania:

13. 2. 2023

 

Oslovené spoločnosti do VK:

Stavomat a spol. s. r. o.

305 500,86 €

 

ŠD - STAVBY s. r. o.

300 703,86 €

 

RINIPOL s. r. o.

317 335,33 €

 

B-ing, s. r. o.

294 746,42 €

Vybratý zhotoviteľ:

B-ing, s. r. o.

294 746,42 €

     
     

TABUĽKA VÝBEROVÉHO KONANIA NA ZHOTOVITEĽA OBNOVY BYTOVÉHO DOMU

Bytový dom:

Hollého 10 . 12, s. č. 160, Rajec

 

Názov zákazky:

Vypracovanie PD na obnovu bytového domu

 

Dátum výberového konania:

13. 2. 2023

 

Oslovené spoločnosti do VK:

Ing. Rastislav Kypus

3 800,00 €

 

Ing. Martin Novotný

3 900,00 €

 

Ing. Martina Hodoňová

2 480,00 €

 

 

 

Vybratý zhotoviteľ:

Ing. Martina Hodoňová

2 480,00 €

     
     

TABUĽKA VÝBEROVÉHO KONANIA NA ZHOTOVITEĽA OBNOVY BYTOVÉHO DOMU

Bytový dom:

Skalka 217, Lietavska Lúčka

 

Názov zákazky:

Výmena zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie a výmena hl. spoločných el. rozvodov

 

Dátum výberového konania:

1. 2. 2023

 

Oslovené spoločnosti do VK:

ELPAS SK, s. r. o.

nezúčastnili sa

 

PROGRES THERM, s. r. o.

45 000,00 €

 

Vladimír Vavro

45 000,00 €

 

Miroslav Mlích - M - Servis

45 157,33 €

Vybratý zhotoviteľ:

Miroslav Mlích - M - Servis

45 157,33 €

     
     

TABUĽKA VÝBEROVÉHO KONANIA NA ZHOTOVITEĽA OBNOVY BYTOVÉHO DOMU

Bytový dom:

Smreková 5, 6, s. č. 190, Rajec

 

Názov zákazky:

Vypracovanie PD na výmenu zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie a plynu

 

Dátum výberového konania:

1. 2. 2023

 

Oslovené spoločnosti do VK:

lt-projekty, s. r. o.

5 424,00 €

 

Ing. Antón Zvarík - PLYN AZ - PI

4 500,00 €

Vybratý zhotoviteľ:

Ing. Antón Zvarík - PLYN AZ - PI

4 500,00 €

     
     

TABUĽKA VÝBEROVÉHO KONANIA NA ZHOTOVITEĽA OBNOVY BYTOVÉHO DOMU

Bytový dom:

Smreková 3, 4, s. č. 189, Rajec

 

Názov zákazky:

Vypracovanie PD na výmenu zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie a plynu

 

Dátum výberového konania:

23. 1. 2023

 

Oslovené spoločnosti do VK:

lt-projekty, s. r. o.

5 424,00 €

 

Ing. Antón Zvarík - PLYN AZ - PI

4 500,00 €

Vybratý zhotoviteľ:

Ing. Antón Zvarík - PLYN AZ - PI

4 500,00 €

     
     

TABUĽKA VÝBEROVÉHO KONANIA NA ZHOTOVITEĽA OBNOVY BYTOVÉHO DOMU

Bytový dom:

Skalka 217, Lietavska Lúčka

 

Názov zákazky:

Obnova bytového domu

 

Dátum výberového konania:

23. 1. 2023

 

Oslovené spoločnosti do VK:

EKONOMSERVIS s. r. o.

279 889,09 €

 

B-ing, s. r. o.

270 316,30 €

 

Stavomat a spol. s. r. o.

283 961,87 €

Vybratý zhotoviteľ:

B-ing, s. r. o.

270 316,30 €

logo
Tulská 33 
010 08 Žilina OSBD

OSBD správca vášho domova

041 555 33 11
osbdza@osbdza.sk

Od 1.6. do 06.07.2023 nebude teplá voda na Hlinách VII.

  Viac v aktualitách