Preplatenie, čerpanie z fondov opráv (FOD, FOV)

Postup pri preplatení drobného nákupu z Fondov opráv vchodu, domu v rámci zabezpečovania prevádzky, údržby, rekonštrukcie a modernizácie a pri všetkých činnostiach spojených so správou domu

Preplatenie drobného nákupu realizuje Správca na základe Žiadanky predloženej Zástupcom vlastníkov bytov (ZVB), Domovníkom a to formou bankového prevodu na účet uvedený oprávnenou osobou, vo výnimočných prípadoch aj v hotovosti, v Zákazníckom centre Správcu.

V prípade, že si ZVB/D zabezpečil materiál sám a tento priamo uhradil dodávateľovi, správca zabezpečí preplatenie týchto nákladov z FO domu/FO vchodu na základe týchto dokladov:
 • príjmový pokladničný doklad alebo doklad o úhrade faktúry – originál,
 • súpis materiálu, z ktorého sú zrejmé jednotlivé položky nákupu,
 • odovzdávací a preberací protokol (prípadne pracovný list) podpísaný ZVB/domovník. 
V prípade, že suma prác na preplatenie prevyšuje 100 € u domovníka a 500 € u ZVB, technik má  povinnosť vykonať kontrolu  zakúpeného a zabudovaného materiálu. Technik vykonanou kontrolou nepreberá zodpovednosť za zabudovaný materiál.

Fond prevádzky údržby a opráv Domu (FOD) – čerpanie

O čerpaní prostriedkov FOD rozhodujú Vlastníci v Dome a ZVB v zmysle kompetencie udelenej Vlastníkmi v Dome (spravidla do výšky 1 330 €).
Z FOD sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy, rekonštrukciu Domu ktoré sú určené vo Všeobecných podmienkach správy bytov a nebytových priestorov OSBD Žilina.

Fond údržby a opráv vchodu (FOV) - čerpanie

O čerpaní prostriedkov FOV rozhodujú Užívatelia vo Vchode a Domovník v zmysle kompetencie udelenej Užívateľmi vo Vchode. 
O čerpaní FOV prevyšujúcich splnomocnenie Domovníka (spravidla nad 200 €) rozhodujú Užívatelia na Vchodovej schôdzi alebo Písomným hlasovaním.
Z FOV sa financujú výdavky spojené s nákladmi na modernizáciu, údržbu a opravy Vchodu ktoré sú určené vo Všeobecných podmienkach správy bytov a nebytových priestorov OSBD Žilina.

Na základe rozhodnutia Schôdze vlastníkov a Vchodovej schôdze je možné z FOD a FOV uhradiť:

 • nákup kancelárskych potrieb, kopírovanie dokumentov, telefonické výdavky a pod.
 • nákup okrasných drevín, kvetov, trávnik, výzdoba vchodu a pod. 
 • náklady na zabezpečenie miestnosti na konanie schôdzi,
 • poštovné pre písomný styk ZVB (výboru, komisie vlastníkov) a Domovníka so Správcom,
 • cestovné ZVB (členov výboru, komisie vlastníkov ) a Domovníkov z miesta bydliska do sídla Správcu, pri cestách za účelom riešenia problémov Domu, Vchodu a výberových konaní na zabezpečovanie opráv a údržby Domu,

Preplatenie priamo zadaných prác ZVB, Domovníkom alebo na základe rozhodnutia Užívateľov

V prípade, že ZVB/D objedná v rozsahu právomocí realizáciu prác bez predchádzajúceho oznámenia technikovi za lokalitu, bude postup pri preplatení nasledovný: 
 1. ZVB/D vystaví pre technika žiadanku na preplatenie  zrealizovaného  diela s uvedením textu, že zhotoviteľa si zvolil  sám  resp. na schôdzi 
 2. Zrealizované práce preberie ZVB/D. Z prevzatia bude vyhotovený písomný zápis, v ktorom bude uvedené: Na základe vlastného výberového konania  ZVB/D práce v plnom rozsahu prevzal mimo OSBD Žilina ako správcu tohto BD. 
 3. Zhotoviteľ vystaví faktúru na bytový dom/vchod v zastúpení ZVB/D. V texte bude uvedené, že na základe osobnej objednávky ZVB/D fakturuje konkrétne práce pre bytový dom/vchod. K faktúre ZVB/D  doloží okrem preberacieho protokolu aj certifikáty použitých materiálov a presnú špecifikáciu prác.
 4. V prípade, že na diele dôjde počas trvania záruky k výskytu vád, po písomnom uplatnení reklamácie, ostatné záležitosti v reklamačnom konaní rieši ZVB/domovník. Po odstránení závad zhotoviteľ so ZVB/domovníkom podpíše protokol o odstránení závad, ktorý následne doručí správcovi.
logo
Tulská 33 
010 08 Žilina OSBD

OSBD správca vášho domova

041 555 33 11
osbdza@osbdza.sk

Od 1.6. do 06.07.2023 nebude teplá voda na Hlinách VII.

  Viac v aktualitách