Preplatenie, čerpanie z fondov opráv (FOD, FOV)

Postup pri preplatení drobného nákupu z Fondov opráv vchodu, domu v rámci zabezpečovania prevádzky, údržby, rekonštrukcie a modernizácie a pri všetkých činnostiach spojených so správou domu

Preplatenie drobného nákupu realizuje Správca na základe Žiadanky predloženej Zástupcom vlastníkov bytov (ZVB), Domovníkom a to formou bankového prevodu na účet uvedený oprávnenou osobou, vo výnimočných prípadoch aj v hotovosti, v Zákazníckom centre Správcu.

V prípade, že si ZVB alebo Domovník zabezpečil materiál sám a tento priamo uhradil dodávateľovi, správca zabezpečí preplatenie týchto nákladov z príslušného Fondu na základe týchto dokladov:
 • doklad z elektronickej registračnej pokladnice, originál faktúry a doklad o jej zaplatení (príjmový pokladničný doklad, alebo kópiu výpisu bankového účtu z ktorého bola úhrada realizovaná), 
 • súpis materiálu, z ktorého sú zrejmé jednotlivé položky nákupu, 
 • odovzdávací a preberací protokol (prípadne pracovný list).

Fond prevádzky údržby a opráv Domu (FOD) – čerpanie

O čerpaní prostriedkov FOD rozhodujú Vlastníci v Dome a ZVB v zmysle kompetencie udelenej Vlastníkmi v Dome (spravidla do výšky 1 330 €).
Z FOD sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy, rekonštrukciu Domu ktoré sú určené vo Všeobecných podmienkach správy bytov a nebytových priestorov OSBD Žilina.

Fond údržby a opráv vchodu (FOV) - čerpanie

O čerpaní prostriedkov FOV rozhodujú Užívatelia vo Vchode a Domovník v zmysle kompetencie udelenej Užívateľmi vo Vchode. 
O čerpaní FOV prevyšujúcich splnomocnenie Domovníka (spravidla nad 200 €) rozhodujú Užívatelia na Vchodovej schôdzi alebo Písomným hlasovaním.
Z FOV sa financujú výdavky spojené s nákladmi na modernizáciu, údržbu a opravy Vchodu ktoré sú určené vo Všeobecných podmienkach správy bytov a nebytových priestorov OSBD Žilina.

Na základe rozhodnutia Schôdze vlastníkov a Vchodovej schôdze je možné z FOD a FOV uhradiť:

 • nákup kancelárskych potrieb, kopírovanie dokumentov, telefonické výdavky a pod.
 • nákup okrasných drevín, kvetov, trávnik, výzdoba vchodu a pod. 
 • náklady na zabezpečenie miestnosti na konanie schôdzi,
 • poštovné pre písomný styk ZVB (výboru, komisie vlastníkov) a Domovníka so Správcom,
 • cestovné ZVB (členov výboru, komisie vlastníkov ) a Domovníkov z miesta bydliska do sídla Správcu, pri cestách za účelom riešenia problémov Domu, Vchodu a výberových konaní na zabezpečovanie opráv a údržby Domu,

Preplatenie priamo zadaných prác ZVB, Domovníkom alebo na základe rozhodnutia Užívateľov

Ak ZVB alebo Domovník v rozsahu svojich kompetencií objednal u zhotoviteľa práce bez predchádzajúceho oznámenia príslušnému technikovi Správcu, zabezpečí správca úhradu nákladov za ich vykonanie z príslušného Fondu len na  základe nasledovných podmienok a originálov príslušných dokladov: 
 • Žiadanka na preplatenie zrealizovaných prác s uvedením, že zhotoviteľa zvolil sám ZVB, Domovník resp. Užívatelia. 
 • Práce preberie ZVB, Domovník. Z prevzatia bude vyhotovený písomný zápis, v ktorom bude uvedené: Na základe vlastného výberového konania ZVB (Domovník) práce v plnom rozsahu prevzal mimo OSBD Žilina ako Správcu. 
 • Zhotoviteľ vystaví faktúru na vlastníkov bytového domu v zastúpení správcom OSBD Žilina, v texte ktorej musí uviesť, že na základe osobnej objednávky ZVB (Domovníka) fakturuje konkrétne práce pre Dom/Vchod. 
 • ZVB, Domovník k faktúre priloží preberací protokol, certifikáty použitých materiálov a presnú špecifikáciu prác. 
 • Faktúra zhotoviteľa bude zaevidovaná u Správcu a preplatená zhotoviteľovi.
logo
Tulská 33 
010 08 Žilina OSBD

OSBD správca vášho domova

041 555 33 11
osbdza@osbdza.sk

Od 1.6. do 06.07.2023 nebude teplá voda na Hlinách VII.

  Viac v aktualitách