Spracúvanie osobných údajov a ich ochrana

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina (OSBD Žilina) poskytuje nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ  2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smernica  95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o ochrane osobných údajov“):

Identifikačné a kontaktné údaje

Prevádzkovateľ:                     

Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina
Tulská 33,010 08 Žilina
IČO: 00 176 265
tel.: 041/5553311
e-mail: osbdza@osbdza.sk
Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@osbdza.sk

1. INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina (ďalej len „OSBD Žilina“) spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sa týkajú. V podmienkach OSBD Žilina ide predovšetkým o vlastníkov bytov a nebytových priestorov v rámci správy bytov a nebytových priestorov a plnenia súvisiacich povinností, ako  hlavnej činnosti OSBD Žilina. Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb, pri plnení úloh od tretích strán alebo od iných fyzických osôb (z dôvodu plnenia zákonných povinností, napr. rodinní príslušníci v rámci pracovnoprávnych vzťahov). Na spracúvanie osobných údajov, ktoré boli získané od tretích strán alebo iných osôb (neboli získané priamo od dotknutej osoby), sa pre plnenie povinností transparentne informovať dotknuté osoby môžu vzťahovať výnimky podľa čl. 14 ods. 5 GDPR a § 20 ods. 5 zákona o ochrane osobných údajov.

Informácie o spracúvaní osobných údajov na jednotlivé účely (účely spracúvania, právny základ, príjemcovia, kategórie dotknutých osôb, kategórie osobných údajov, doba uchovávania) sú bližšie uvedené v prílohe. Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorých OSBD Žilina postupuje, alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

2. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV

a) Povinnosť poskytnutia osobných údajov prevádzkovateľovi

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností). Obdobne sa postupuje aj v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov, resp. poskytnutia nesprávnych alebo neúplných osobných údajov by nemohlo dôjsť k realizácii úloh a plneniu povinností alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu.

b) Súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo na jeho odvolanie

Súhlas dotknutej osoby sa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

c) Príjemcovia osobných údajov, príjemcovia v tretích krajinách

Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo sprostredkovateľovi v rámci zmluvných vzťahov, ak sa prevádzkovateľ rozhodne pre takýto postup v súlade s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa neuskutočňuje, prevádzkovateľovi nevyplýva z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať.

d) Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie, služby informačnej spoločnosti

OSBD Žilina nevykonáva ani spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie ani neposkytuje služby informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

e) Doba uchovávania osobných údajov

OSBD Žilina spracúva osobné údaje po dobu trvania účelu a uchováva po dobu vymedzenú v registratúrnom pláne v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doba uchovávania osobných údajov závisí predovšetkým od všeobecne záväzných právnych predpisov a od povinnosti prevádzkovateľa tieto osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú podľa registratúrneho poriadku v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

V súlade s čl. 15 až 22 nariadenia GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov dotknutá osoba je oprávnená uplatniť práva dotknutých osôb, a to právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, právo na prístup k osobných údajov, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania.

a) Právo na potvrdenie a prístup k osobných údajom

Dotknutá osoba má právo vyžiadať si potvrdenie od prevádzkovateľa o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje. Rovnako má dotknutá osoba právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú, vrátane nasledovných informácií: (a) účel spracúvania osobných údajov, ktorý sa jej týka, (b) kategórie spracúvaných osobných údajov na daný účel, (c) identifikáciu príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, (d) dobu uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, (e) zdroj osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, (f) informácia o existencii práva požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, (g) informáciu o práve podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, (h) informáciu, či sa v podmienkach OSBD Žilina vykonáva automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

b) Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu opravené. Dotknutá osoba má taktiež právo žiadať o doplnenie jej neúplných osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

c) Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané, ak: (a) už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali a/ alebo spracúvali, (b) dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, (c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely plnenia úloh vo verejnom záujme a oprávnené záujmy a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, (d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne na základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní, (e) dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Právo na výmaz, ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 nariadenia GDPR alebo § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov sa v podmienkach OSBD Žilina neuplatňuje; služby informačnej spoločnosti sa neposkytujú.

Povinnosť vymazať osobné údaje sa však neuplatňuje, ak je daná výnimka podľa čl. 17 ods. 3 nariadenia GDPR alebo §  23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa spracúvanie jej osobných údajov obmedzilo, ak: (a) namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť si správnosť osobných údajov, (b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, (c) OSBD Žilina už nepotrebuje osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, (d) namieta spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia GDPR a § 27 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane OSBD Žilina prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Dotknutej osobe bude vopred oznámené zrušenie obmedzenia jej osobných údajov. 

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

e) Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla OSBD Žilina v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Možnosť prenositeľnosti sa individuálne posúdi v každom prípade.

Uplatnenie práva na prenosnosť osobných údajov zo strany dotknutej osoby rovnako nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

f) Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov, najmä ak sa spracúvanie vykonáva za účelom: (a) oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, (b) priameho marketingu.

Dotknutá osoba nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

g) Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania

Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa v podmienkach OSBD Žilina neuplatňuje; spracúvanie založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní ani profilovanie sa nevykonáva.

h) Uplatnenie práv

Svoje práva si dotknutá osoba môže uplatniť najmä prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa uvedených vyššie. Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva, OSBD Žilina je oprávnený vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom.

i) Kontakt s dozorným orgánom

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva chránené GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, má právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika sťažnosť, resp. návrh na začatie konania.

j) Kontakt so zodpovednou osobou v oblasti ochrany osobných údajov

Ak dotknutá osoba má akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov, má právo kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu, kontakt: zodpovednaosoba@osbdza.sk.

Informácie o spracúvaní osobných údajov na účely výberových konaní v OSBD Žilina

Informácie o spracúvaní osobných údajov na účely výberových konaní
 
v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):
 
1. Identifikačné a kontaktné údaje 
 
Prevádzkovateľ: Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina
Tulská 33, 010 08 Žilina
IČO: 00 176 265, tel.: 041/5553311, email: osbdza@osbdza.sk
(ďalej len „prevádzkovateľ“)
 
Zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@osbdza.sk
 
 
2. Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov 
 
Účel spracúvania osobných údajov: Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa pri zabezpečovaní úkonov súvisiacich s vyhlásením výberových konaní na obsadenie voľného pracovného miesta s následným prijatím úspešného uchádzača. Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého prevádzkovateľ postupuje.
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: Predzmluvný vzťah na základe žiadosti uchádzača v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov a v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitného predpisu pri zabezpečení všetkých úkonov súvisiacich s výberovým konaním v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov. Osobitným predpisom je zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 
 
Kategórie dotknutých osôb: Uchádzači o zamestnanie
 
Právny nárok prevádzkovateľa na poskytnutie osobných údajov dotknutými osobami: Poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi zo strany dotknutých osôb v požadovanom rozsahu je zákonnou požiadavkou; v prípade neposkytnutia, alebo poskytnutia nesprávnych alebo neúplných osobných údajov nemôže dôjsť k realizácii výberového konania a plneniu zákonných povinností prevádzkovateľa. 
 
Doba uchovávania osobných údajov: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb počas doby realizácie výberového konania, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu spracúvania. Následne sa osobné údaje uchovávajú počas plynutia úložnej lehoty 1 rok v súlade s registratúrnym plánom prevádzkovateľa podľa zákona 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Dokumenty predložené uchádzačom, ktorý bol na základe výberového konania prijatý, sa zakladajú do osobného spisu, spracúvajú sa po dobu trvania pracovného pomeru a následne uchovávajú ešte 70 rokov od narodenia. 
 
Príjemcovia osobných údajov: Prevádzkovateľ neposkytuje ani nesprístupňuje osobné údaje dotknutých osôb tretím stranám, ak osobitný zákon neustanoví inak.
 
Cezhraničný prenos osobných údajov: Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa neuskutočňuje, prevádzkovateľovi nevyplýva z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať.
 
Automatizované individuálne rozhodovanie, profilovanie: Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní a nevykonáva profilovanie.
 
 
3. Práva dotknutých osôb v oblasti ochrany osobných údajov
 
Dotknutá osoba je v súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov oprávnená uplatniť si u prevádzkovateľa prostredníctvom žiadosti práva dotknutých osôb, najmä právo na prístup k osobným údajom a informáciám týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov v zákonom určených prípadoch. Právo na prenosnosť, právo namietať a právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa na účely výberového konania neuplatňujú. 
 
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva, chránené GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, má právo podať sťažnosť resp. návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 
 
Ak dotknutá osoba má akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov, má právo kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu prevádzkovateľa. 

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre zhotoviteľov OSBD Žilina

  • OSBD Žilina ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
  • Osobné údaje sú spracúvané v rámci dodávateľských vzťahov s cieľom zabezpečiť plnenie a funkčnosť vzájomných vzťahov. Spracúvanie je vykonávané na základe oprávneného záujmu OSBD Žilina ako prevádzkovateľa, ktorý spočíva v záujme zabezpečenia plnenia vzájomných vzťahov. Osobné údaje neposkytujú. Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu 10 rokov.
  • Osobné údaje sú spracúvané aj za účelom vyhotovenia, spracovania a vedenia evidencie účtovných dokladov a plnenia povinností v oblasti účtovníctva. Spracúvanie je vykonávané v rámci plnenia zákonných povinností podľa osobitných predpisov, najmä podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť OSBD Žilina osobné údaje; v prípade ich neposkytnutia by nemohlo dôjsť k plneniu zákonných povinností. Osobné údaje sa poskytujú len v súvislosti s plnením zákonných povinností orgánom verejnej moci (daňový úrad). Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu 10 rokov.
  • V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov dotknutá osoba je oprávnená uplatniť si práva dotknutých osôb, najmä právo na prístup k osobným údajom a informáciám týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, právo na opravu nesprávnych a právo na doplnenie neúplných osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva chránené GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, má právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR sťažnosť, resp. návrh na začatie konania. Ak dotknutá osoba má akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov, má právo kedykoľvek kontaktovať prevádzkovateľa: tel.: 041/5553311, email: osbdza@osbdza.sk alebo zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@osbdza.sk.
  • Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutých osôb sú dostupné na internetových stránkach OSBD Žilina.
logo
Tulská 33 
010 08 Žilina OSBD

OSBD správca vášho domova

041 555 33 11
osbdza@osbdza.sk

Od 1.6. do 06.07.2023 nebude teplá voda na Hlinách VII.

    Viac v aktualitách