Spracúvanie osobných údajov a ich ochrana

Spracúvanie osobných údajov a ich ochrana v zmysle článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR)

OSBD Žilina spracúva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon), ktoré je účinné od 25.05.2018.

Našou úlohou je Vám stručnou formou vysvetliť po zmene legislatívy, ktorej účinnosť nastala 25.05.2018, akou formou bude Váš správca Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina, Slovenská republika, IČO: 00176265, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Dr., vložka číslo 75/L spracúvať osobné údaje Vás dotknutých osôb a aké sú Vaše práva v zmysle tejto zmeny v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina je v zmysle nariadenia ako i zákona prevádzkovateľom, t. j. subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov dotknutých osôb.

Zároveň v súvislosti so spracovaním osobných údajov sme určili zodpovednú osobu, ktorej úlohy vyplývajú z nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek súvisiacich s ochranou osobných údajov, môžete kontaktovať zodpovednú osobu na adrese správcu: Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina alebo na e-mailovej adrese: zodpovednaosoba@osbdza.sk.

1. ZÍSKAVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca získava osobné údaje priamo od užívateľov bytov a nebytových priestorov ako aj ostatných zákazníkov v zmysle uzatvorenej zmluvy, ďalej od osôb, ktoré dobrovoľne správcovi poskytli svoje osobné údaje a udelili súhlas na ich spracúvanie a od osôb, ktoré vstupujú do objektov, prípade inak využívajú nami poskytované služby.

2. PRÁVNY ZÁKLAD A ÚČEL SPRACÚVANIA

Správca môže spracovávať osobné údaje dotknutých osôb, ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov správcu (v súlade so zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov) alebo tretích osôb, a to v prípade výnimky, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby.

3. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca OSBD Žilina pri výkone svojej činnosti môže poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľov, ktorými sú spoločnosti zabezpečujúce služby alebo inú nevyhnutnú činnosť, avšak spracúvanie osobných údajov prebieha výlučne na základe zmluvy o ochrane osobných údajov.

4. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má nasledovné práva:

a/ Právo na prístup
Máte právo od nás ako správcu OSBD Žilina požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, a v prípade ak tomu tak je, máte právo získať kópiu týchto údajov ako aj  dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia, resp. § 21 Zákona.

b/ Právo na opravu
Aby sme ako správca OSBD Žilina počas výkonu správy spracúvali o Vás iba aktuálne osobné údaje, potrebujeme od Vás nahlásiť zmenu, čo najskôr ako nastane. Ak o Vás  spracúvame nesprávne údaje, máte právo požiadať ich opravu. Zároveň máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov so zreteľom na účely spracúvania, o ktoré požiadate poskytnutím Vášho doplneného vyhlásenia.

c/ Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)
Máte právo, aby správca OSBD Žilina bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, pričom čl. 14 Nariadenia, resp. § 23 Zákona uvádza podmienky, za ktorých môžu byť osobné údaje vymazané. Správca OSBD Žilina nie je povinný Vaše údaje vymazať, ak existuje niektorý zo zákonných dôvodov spracúvania osobných údajov.

d/ Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Pri splnení podmienky čl. 18 Nariadenia, resp. § 24 Zákona, máte právo požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Môžete tak požiadať v prípade, ak namietate správnosť spracúvania údajov, taktiež ak spracúvanie je nezákonné, ale vy ste si neželali, aby sme tieto údaje vymazali, ale len obmedzili, a to do doby pokiaľ si uplatníte Vaše práva. Naďalej však budeme spracúvať Vaše osobné údaje, ak existuje dôvod na preukazovanie, obhajovanie alebo uplatňovanie právnych nárokov.

e/ Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať, ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu, ktoré sú vykonávané na právnom základe spracúvania osobných údajov na účel oprávnených záujmov OSBD Žilina alebo oprávnených záujmov tretej strany, alebo z dôvodu realizácie úlohy vo verejnom záujme. V prípade Vašej námietky obmedzíme spracúvanie osobných údajov a v prípade, ak nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré budú prevažovať nad Vašimi slobodami, právami a záujmami alebo dôvody na uplatňovanie, preukazovanie alebo obhajobu právnych nárokov, nebudeme naďalej spracúvať Vaše osobné údaje a zmažeme ich.

Ako dotknutá osoba, máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú na účel priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak ako dotknutá osoba namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, OSBD Žilina Vaše osobné údaje ďalej na účel priameho marketingu nesmie spracovať.

f/ Právo namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania
Ako dotknutá osoba máte právo namietať, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania. Toto neplatí v zákonom stanovených prípadoch, a to ak je rozhodnutie : 1/ Nevyhnutné  na uzavretie, či plnenie zmluvy, 2/ Vykonané na základe osobitného predpisu, 3/ Založené na výslovnom  súhlase dotknutej osoby

g/ Právo na prenosnosť osobných údajov
Máte právo na získanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli OSBD Žilina v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám OSBD Žilina, ktorému ste tieto osobné údaje poskytli bránilo, ak sú splnené zákonom stanovené podmienky.

Toto právo však nebudete môcť uplatniť v prípade spracúvania, ktoré sa vykonáva z dôvodu plnenia úlohy, ktorá je realizovaná vo verejnom záujme alebo v prípade výkonu verejnej moci.

h/ Právo podať návrh na začatie konanie o ochrane osobných údajov
Ak si myslíte, že dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov v rozpore s Nariadením, resp. zmluvou, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na príslušný dozorný orgán, a to Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, www.dataprotection.gov.sk.

ch/ Odvolanie súhlasu
Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie Vášho súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na Vašom súhlase pred jeho odvolaním. V prípade, ak sa neskôr rozhodnete, môžete kedykoľvek svoj súhlas znovu udeliť. Súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým ste svoj súhlas udelili. V prípade, ak ste súhlas vyslovili písomnou formou, jeho odvolanie je potrebné zaslať na adresu správcu OSBD Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina.

5. UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

Komunikačnými prostriedkami vzhľadom k možnosti zneužitia zabezpečenia ochrany osobných údajov dotknutých osôb, alebo ich zneužitia, ktorými môžeme prijať alebo reagovať na Vašu požiadavku ako dotknutej osoby vo vzťahu k osobným údajom, ktoré správca spracúva sú nasledovné:

-        osobne v sídle správcu Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina
-        poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla správcu
-        e-mailom na adrese správcu: zodpovednaosoba@osbdza.sk

Správca Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina je oprávnený v prípade pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby požiadať o dodatočné overenie jej totožnosti.
 Ak dotknutou osobou je osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, v zmysle Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov tieto práva môže uplatniť zákonný zástupca. Právo dotknutej osoby v zmysle Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov, ktorá už nežije, môže uplatniť blízka osoba.

6. DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

Správca Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina archivuje a uchováva osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi a registratúrnym a archivačným poriadkom Obvodného stavebného bytového družstva Žilina ako aj v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve uzatvorenej medzi správcom Obvodným stavebným bytovým družstvo Žilina a konkrétnou spoločnosťou (prevádzkovateľom).

7. CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov nerealizuje.

8. AKTUALIZÁCIA

Sme oprávnení aktualizovať pravidlá ochrany osobných údajov, a to hlavne za účelom zapracovania prípadných legislatívnych zmien, alebo zmien účelu a prostriedkov spracúvania ako i v prípadne sprehľadnenia pravidiel, či úpravy z dôvodu pochopenia obsahu textu. Vaše práva vyplývajúce z potrebných zmien alebo príslušných právnych predpisov nebudú týmto zásahom obmedzené. Ak dôjde k zmenám pravidiel spôsobilým ovplyvniť Vaše práva, tak Vás na túto skutočnosť v dostatočnom predstihu upozorníme.

Informácie o spracúvaní osobných údajov na účely výberových konaní v OSBD Žilina

Informácie o spracúvaní osobných údajov na účely výberových konaní
 
v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):
 
1. Identifikačné a kontaktné údaje 
 
Prevádzkovateľ: Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina
Tulská 33, 010 08 Žilina
IČO: 00 176 265, tel.: 041/5553311, email: osbdza@osbda.sk
(ďalej len „prevádzkovateľ“)
 
Zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@osbdza.sk
 
 
2. Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov 
 
Účel spracúvania osobných údajov: Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa pri zabezpečovaní úkonov súvisiacich s vyhláseným výberových konaní na obsadenie voľného pracovného miesta s následným prijatím úspešného uchádzača. Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého prevádzkovateľ postupuje.
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: Predzmluvný vzťah na základe žiadosti uchádzača v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov a v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitného predpisu pri zabezpečení všetkých úkonov súvisiacich s výberovým konaním v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov. Osobitným predpisom je zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 
 
Kategórie dotknutých osôb: Uchádzači o zamestnanie
 
Právny nárok prevádzkovateľa na poskytnutie osobných údajov dotknutými osobami: Poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi zo strany dotknutých osôb v požadovanom rozsahu je zákonnou požiadavkou; v prípade neposkytnutia, alebo poskytnutia nesprávnych alebo neúplných osobných údajov nemôže dôjsť k realizácii výberového konania a plneniu zákonných povinností prevádzkovateľa. 
 
Doba uchovávania osobných údajov: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb počas doby realizácie výberového konania, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu spracúvania. Následne sa osobné údaje uchovávajú počas plynutia úložnej lehoty 1 rok v súlade s registratúrnym plánom prevádzkovateľa podľa zákona 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Dokumenty predložené uchádzačom, ktorý bol na základe výberového konania prijatý, sa zakladajú do osobného spisu, spracúvajú sa po dobu trvania pracovného pomeru a následne uchovávajú ešte 70 rokov od narodenia. 
 
Príjemcovia osobných údajov: Prevádzkovateľ neposkytuje ani nesprístupňuje osobné údaje dotknutých osôb tretím stranám, ak osobitný zákon neustanoví inak.
 
Cezhraničný prenos osobných údajov: Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa neuskutočňuje, prevádzkovateľovi nevyplýva z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať.
 
Automatizované individuálne rozhodovanie, profilovanie: Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní a nevykonáva profilovanie.
 
 
3. Práva dotknutých osôb v oblasti ochrany osobných údajov
 
Dotknutá osoba je v súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov oprávnená uplatniť si u prevádzkovateľa prostredníctvom žiadosti práva dotknutých osôb, najmä právo na prístup k osobným údajom a informáciám týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov v zákonom určených prípadoch. Právo na prenosnosť, právo namietať a právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa na účely výberového konania neuplatňujú. 
 
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva, chránené GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, má právo podať sťažnosť resp. návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 
 
Ak dotknutá osoba má akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov, má právo kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu prevádzkovateľa. 
logo
Tulská 33 
010 08 Žilina OSBD

OSBD správca vášho domova

041 555 33 11
osbdza@osbdza.sk

Od 1.6. do 06.07.2023 nebude teplá voda na Hlinách VII.

    Viac v aktualitách