Financovanie obnovy bytových domov

Aktuálne možnosti financovania

Prvým a dôležitým faktom je, že financovanie akejkoľvek obnovy BD je veľmi individuálne a treba ho vopred konzultovať na technickom a ekonomickom útvare OSBD Žilina, kde sa zvážia všetky možnosti a faktory vplývajúce na financovanie. Najdôležitejšími faktormi sú rozsah plánovanej obnovy a stav fondu opráv bytového domu. Tejto časti prípravy obnovy BD je potrebné venovať dostatok času a dôslednosti, pretože má veľký vplyv na ďalší priebeh a efektívnosť obnovy BD.           

Schvaľovanie akejkoľvek formy financovania vlastníkmi bytov bolo od 1.10.2014 upravené v zmysle zákona 205/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z.z. v  znení neskorších predpisov. Vlastníci bytov a nebytových priestorov (VBaNP) v dome prijímajú rozhodnutie na schôdzi vlastníkov dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú o zmluve o akomkoľvek úvere a o každom dodatku k nej, o zmluve o zabezpečení akéhokoľvek úveru a o každom dodatku k nej.

V zmysle štandardných postupov OSBD Žilina sa v rámci prípravnej fázy obnovy BD vypracuje realizačná projektová dokumentácia a vyberie zhotoviteľ obnovy BD, teda je už zrejmá aj celková cena za ktorú zhotoviteľ obnovu zrealizuje. Na túto sumu sa vypracuje viacero ponúk financovania z ktorých si vlastníci bytov vyberú tú najvýhodnejšiu. Následne sa na schôdzi VBaNP schvaľuje nielen vybratý zhotoviteľ, ale aj konkrétny spôsob financovania (komerčný úver, úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), návratná dotácia OSBD, alebo iné produkty financovania komerčných bánk).
Už v počiatku prípravy obnovy BD by mali vlastníci bytov predbežne vedieť, akým spôsobom budú plánovanú obnovu financovať. Od spôsobu financovania závisí rozsah projektovej dokumentácie (PD). Napr. pre žiadosť o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania je požadovaný rozsiahlejší a podrobnejší rozsah PD ako pri klasickom úvere z banky. Odporúčame teda, aby zástupca vlastníkov bytov (ZVB) konzultoval financovanie obnovy s technikom na OSBD Žilina ešte pred schôdzou VBaNP, kde sa bude odsúhlasovať zámer obnovy BD. Ideálne je spolu
so zámerom obnovy odsúhlasiť aj predbežný spôsob financovania a vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie v danom rozsahu.

A. Vlastné zdroje
na Fonde opráv BD

B. Návratná dotácia
OSBD Žilina

C. Komerčný úver
z banky

D. Úver zo ŠFRB

A. Vlastné zdroje na FOD

Je najvýhodnejší a najrýchlejší spôsob financovania obnovy BD, pretože sa využívajú existujúce zdroje na FOD bez iných úverov a poplatkov. Financovanie vlastnými zdrojmi je využívané v terajšej dobe málokedy, resp. len v malom rozsahu, z dôvodu nedostatočného stavu financií na FOD. Často sa využíva na dofinancovanie napr. úveru zo ŠFRB, alebo financovanie menších akcií.

B. Návratná dotácia OSBD Žilina

Štatút fondu návratných dotácii stanovuje v zmysle čl. 50 stanov OSBD Žilina podmienky, za ktorých OSBD Žilina hospodári s prostriedkami Fondu
návratných dotácií OSBD Žilina;
 • návratná dotácia sa v zmysle štatútu ND poskytuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov na dielo, ktorého predmetom je oprava, údržba a obnova spoločných častí a zariadení BD, vrátane balkónov, prípadne aj prefinancovanie úveru poskytnutého na obnovu BD alebo prefinancovanie poskytnutej návratnej dotácie;
 • žiadosť o spracovanie návrhu na poskytnutie ND predkladá na technický útvar OSBD Žilina zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov formou žiadanky;
 • o schválení alebo zamietnutí návratnej dotácie rozhoduje predstavenstvo OSBD Žilina individuálne;
 • BD môže mať súčasne len 1 návratnú dotáciu;
 • ND sa poskytuje v max. hodnote do 200 000,00 € s dobou splácania min. 1 a max. 15 rokov;
 • ročný poplatok za poskytnutie ND je vo výške 2,9% pre žiadateľov v bytovom dome v ktorom sú väčšinovými vlastníkmi členovia družstva a vo výške 3,4% pre ostatných žiadateľov;
 • splátka návratnej dotácie je štvrťročná, v max. výške do 80 % tvorby FOD po odčítaní ostatných záväzkov BD (úvery a pod.)

C. Komerčný úver z banky

Financovanie  obnov  bytových  domov je možné  aj formou  poskytnutia komerčného úveru z banky. OSBD Žilina ako správca bytových domov pri financovaní obnovy bytových domov spolupracuje so všetkými bankovými inštitúciami.

Banky oslovujeme s požiadavkou o vypracovanie indikatívnej ponuky. Jednotlivé ponuky porovnáme a na základe toho porovnania sa vlastníci rozhodnú už pre konkrétny, najvýhodnejší úver. Jedným z kritérií na porovnanie ponúk je aj výška splátky úveru, úroková sadzba, RPMN, doba splácania úveru, výška poplatku za poskytnutie úveru, možnosť predčasného splatenia úveru bez poplatku a iné.

Pri schvaľovaní úverov banky posudzujú najmä výšku tvorby FOD, stav vlastných prostriedkov na FOD, počet a výšku nedoplatkov, účel úveru a ďalšie informácie, potrebné ku schváleniu žiadosti. Banky požadujú aj zabezpečenie úveru a to formou vinkulácie poistného plnenia a v niektorých prípadoch aj vinkuláciou dvoch alebo troch priemerných splátok úveru na účte BD.

Vybavenie úveru je závislé od banky a v rozmedzí 1 až 3 mesiacov.

D. Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)

Riadi sa zákonom č. 150/2013 Z.z. o ŠFRB a zákonom č. 276/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z.z. o ŠFRB, ďalej vyhláškou č. 284/2013 Z.z. Finančné zdroje sú vyčlenené zdroje zo štátneho rozpočtu + prostriedky z EÚ, podpora sa poskytuje formou úveru.
Žiadosti sa podávajú od 15.01. do 30.09. príslušného kalendárneho roka v listinnej podobe prostredníctvom mestského úradu (MÚ) v sídle okresu podľa miesta stavby alebo v elektronickej podobe tak, že vyplní formulár na webovom sídle fondu a listinné prílohy doručí do 5 pracovných dní spolu s dokumentom obsahujúcim jedinečný identifikátor vygenerovaný po odoslaní formulára žiadosti.
Pracovník MÚ bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť do informačného systému fondu (ISF).
Pracovník MÚ overí úplnosť náležitostí žiadosti v poradí podľa doručenia žiadosti do 15 pracovných dní odo dňa jej doručenia. V prípade, že je žiadosť úplná, vyznačí uvedené v systéme ISF a následne automaticky vygeneruje poradové číslo žiadosti v celkovom poradovníku ŠFRB. Kompletnú žiadosť odošle na fond. Ak sú v žiadosti nedostatky vyzve žiadateľa, aby v lehote do 10 pracovných dní doplnil žiadosť.
Fond žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.
Fond o žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

Vhodnosť úveru zo ŠFRB je najmä pre BD, ktoré sa pripravujú na komplexnú obnovu a využitím viacerých účelov obnovy dosiahnu výhodnejšiu úrokovú sadzbu.
 • Úver je poskytovaný max. na 25 rokov splácania vo výške 90% až 100 % z obstarávacej ceny diela, zvyšok vlastných zdrojov z FOD. V prípade, že ich BD nemá, môžu sa dofinancovať komerčným úverom z banky. Maximálnu výšku môžete vidieť v tabuľke podľa jednotlivých účelov, preto každý jednotlivý zámer bytového domu je potrebné individuálne posúdiť. V poslednom stĺpci je uvedená výška úrokovej sadzby.
 • Výška úrokovej sadzby úveru sa pre jednotlivé účely pohybuje od 1% do 3,0%. Pri kombinácií viacerých účelov berieme najmenšiu úrokovú sadzbu. 
 • V zmysle účelov obnovy BD musí byť vypracovaná PD v súlade so zákonom o ŠFRB a v súlade so stavebným zákonom. Teda pre obnovy a projekty, ktoré podliehajú stavebnému konaniu, musí byť vydané ohlásenie stavby alebo stavebné povolenie. PD spolu so všetkými prílohami sa prikladajú k žiadosti o úver zo ŠFRB. 
 • Pre účel Zateplenie BD je hlavnou podmienkou výpočet potreby tepla na vykurovanie pred a po zateplení s preukázaním úspory min. 35%, čo sa dokladuje skutočnou spotrebou tepla na vykurovanie za 2 ročné vyúčtovacie obdobia pred podaním žiadosti o úver. Súčasťou účelu tejto obnovy musí byť aj vyregulovanie systému UK po zateplení BD a ďalšie prílohy.
 • Pri účele Odstránenie systémovej poruchy musí byť projektantom okrem PD vypracovaný aj odborný posudok preukazujúci systémovú poruchu a evidenčný list systémovej poruchy. Prílohou zákona je zoznam systémových porúch pre jednotlivé konštrukčné systémy BD, kde sú uvedené prejavy porúch a povinné spôsoby ich odstránenia.
 • Na podanie žiadosti o úver zo ŠFRB je potrebné rozhodnutie vlastníkov zo schôdze, kde v zmysle zákona musia 2/3 vlastníkov bytov súhlasiť s podaním a splnomocnia OSBD Žilina, ako správcu, k podaniu tejto žiadosti.
 • Sú 3 možnosti ručenia za úver: nehnuteľnosťou, bankovou zárukou, záložným právom na pohľadávku žiadateľa (FPÚO) – ktorú OSBD Žilina uprednostňuje.
 • Proces prípravy obnovy BD, financovanou úverom zo ŠFRB, trvá od prípravy žiadosti po realizáciu cca 1 rok, z dôvodu množstva príloh, ktoré je potrebné odovzdať spolu so žiadosťou. Príprava tejto žiadosti, keďže je nad rámec správy, je spoplatnená podľa platného cenníka OSBD Žilina. 
Viac sa dozviete na www.sfrb.sk.
Image
logo
Tulská 33 
010 08 Žilina OSBD

OSBD správca vášho domova

041 555 33 11
osbdza@osbdza.sk

Od 1.6. do 06.07.2023 nebude teplá voda na Hlinách VII.

  Viac v aktualitách