Vyhradené technické zariadenia (VTZ)

Informácia o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s vyhradenými technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými v bytových domoch v správe OSBD Žilina

OSBD Žilina v súčasnosti spravuje  282 bytových domov, v ktorých je inštalovaných:
 • 563 výťahov,
 • 39 spoločných nízkotlakových plynových kotolní, z toho 28 okrem vykurovania bytov  sú určené aj na prípravu a ohrev teplej vody,
 • 3 spoločné odovzdávacie stanice tepla s primárnym médiom para alebo horúca voda.
Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s vyhradenými technickými zariadeniami (ďalej len VTZ) elektrickými, plynovými a zdvíhacími podrobne ustanovuje vyhláška č. 508/2009 Z.z., zákon č. 124/2006 Z.z. a ďalšie STN (Slovenské technické normy) podľa typu VTZ.  Správca bytových domov (ďalej len BD) je povinný tieto VTZ prevádzkovať podľa zákonných ustanovení. Zodpovedá za dodržiavanie  všetkých lehôt na  vykonanie odborných prehliadok a skúšok. Neoddeliteľnou súčasťou tejto činnosti je následné odstránenie závad zistených pri revíziách na jednotlivých VTZ.
Lehoty na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok VTZ:
 • Elektrické zariadenia            1x za 5 rokov 
 • Bleskozvodné zariadenia     1x za 4 roky 
 • Plynové zariadenia               1x za 3 roky 
 • Úradná skúška výťahu         1x za 6 rokov 
 • Odborná skúška výťahu       1x za 3 roky 
 • Odborná prehliadka výťahu  1x za 3 mesiace
Všetky náklady súvisiace s vykonaním revízií vrátane odstránenia zistených vád sú hradené z fondu opráv bytových domov. Prevádzkovanie VTZ v žiadnom prípade nemôže byť postavené na tom, či bytový dom má dostatok financií na vykonanie revízie a následne aj na odstránenie závad z revízie, alebo na tom, či dané práce povolí zástupca vlastníkov bytov, prípadne domovník. Splnenie tzv. revíznych povinností a odstránenie chyby alebo poruchy technického zariadenia zistené kontrolou stavu bezpečnosti je už upravené v novelizácii zákona č. 182/1993 Z.z. Pre zabezpečenie tejto rozsiahlej činnosti máme uzatvorené rámcové zmluvy s odborne spôsobilými fyzickými a právnickými osobami. 

Profesionálny prístup revízneho technika si vyžaduje vždy fyzickú obhliadku stavu, kontrolu predchádzajúcich revíznych správ, odborné posúdenie zisteného stavu s platnými predpismi a vyhláškami, kvalifikované merania, čomu musí zodpovedať aj primerané ohodnotenie za tieto úkony. Okrem iných povinností sú zhotovitelia povinní v zmysle VOP OSBD Žilina a uzatvorených zmlúv oboznámiť ZVB v dome o termíne vykonania skúšok, ako aj vyvesiť oznamy vo vchodoch.
Výstupným dokumentom z vykonanej odbornej skúšky je tzv. revízna správa (správa o vykonaní odbornej skúšky), ktorá je vždy doručená správcovi a následne aj ZVB elektronicky. Súčasťou správy je výpis závad, ktoré boli pri kontrole zistené, s určením lehoty na ich odstránenie a s konštatovaním, či zariadenie je alebo nie je schopné bezpečnej prevádzky. 
Kontrola elektrických zariadení - povinnosťou revízneho technika je skontrolovať všetky spoločné rozvodné skrine vrátane rozvodov elektrickej energie v spoločných častiach bytového domu. Súčasťou revízie je detailná fotodokumentácia prúdových spojov v rozvádzačoch, fotodokumentácia miestností, dotiahnutie spojov, doplnenie skrutiek, utesnenie prechodov cez poschodia, zaizolovanie obnažených vodičov, doplnenie značiek uzemnenia. V tomto prípade je dôležitá spolupráca so ZVB, ale predovšetkým s domovníkmi, ktorí sprístupňujú spoločné priestory. 
Kontrola bleskozvodov - pri vykonávaní odborných skúšok bleskozvodov je súčasťou revízie detailná fotodokumentácia celej sústavy spojov a merania, demontáž a montáž skúšobnej svorky, ochrana skrutiek tejto svorky proti korózii, obrúsenie vodiča pod skúšobnou svorkou, ošetrenie spoja zinkovým sprejom a očíslovanie zvodov štítkov.
Komplexná starostlivosť o výťahy - túto činnosť zabezpečuje 5 spoločností. Okrem už vyššie uvedených činností sú vo výťahoch realizované 3-mesačné prehliadky a mazanie podľa plánu. Okrem odbornej činnosti servisu je dôležitá týždenná prehliadka dozorcom výťahu. Túto činnosť vo väčšine výťahov vykonávajú domovníci, ZVB, alebo externá spoločnosť.
Úradné skúšky vykonáva Technická inšpekcia alebo TUV, čo si vyžaduje aj účasť servisnej spoločnosti. Každý výťah má svoju „Knihu výťahu“, kde sa evidujú termíny vykonaných kontrol, závady a termíny odstránenia.
Kontrola plynových zariadení – pozostáva z kontroly ležatých a zvislých častí rozvodov plynu, ktoré sú vedené v inštalačnom jadre za WC, ale ako bonus pre Vás vykonávame aj revízie rozvodov plynu od plynomeru až po plynový spotrebič. Tým, že sú zvislé rozvody plynu prístupné iba z bytov, spoluúčasť vlastníkov bytov je nevyhnutná. Prípadné závady, ktoré môžu byť lokalizované práve v neskontrolovanom byte, môžu byť vážnou hrozbou pre bezpečnosť bývania. 
Kontrola kotolní – vykonávajú sa skúšky plynových, tlakových a elektrických zariadení. Každá kotolňa musí mať aj zaškolenú obsluhu, vo väčšine prípadov ide o niektorého obyvateľa priamo z bytového domu.
Upozorňujeme, že akýkoľvek zásah alebo úprava elektrických a plynových rozvodov si vyžaduje nielen odborné posúdenie, ale aj odbornú realizáciu tak v bytoch vlastníkov, ako aj v spoločných priestoroch BD. Vlastník bytu, alebo vlastníci bytov sú povinní následne vždy zabezpečiť odbornú skúšku zariadení na vlastné náklady. Zásahy v spoločných priestoroch (napr. vytvorenie elektrických prípojok do pivníc ) nie je možné vykonávať svojvoľne. Vždy je potrebné v prvom rade vec prekonzultovať so správcom a na základe zistených skutočností sa dohodne ďalší postup.
Zabezpečovanie komplexnej starostlivosti o výťahy v bytových domoch v správe OSBD Žilina

Základnou úlohou správcu je udržať výťahy čo najdlhšie v prevádzkyschopnom stave, zabezpečovať bezpečnosť prepravovaných osôb a predchádzať škodám na majetku vlastníkov. Pravidelné prehliadky, servis a kontroly výťahov v bytových domoch v našej správe zabezpečujeme dodávateľsky prostredníctvom piatich odborných spoločností.

Dozorcom výťahu, ktorý vás môže napr. vyslobodiť zo zaseknutého výťahu, býva spravidla riadne zaškolený domovník vo vchode. Vo výťahu je kontakt na servisnú spoločnosť,ktorú v prípade potreby môžete kontaktovať.

Základnou povinnosťou servisnej spoločnosti je udržiavanie funkčnosti, prevádzkyschopnosti a vysokej úrovne bezpečnosti výťahov. Za týmto účelom servisná spoločnosť vykonáva pravidelné kontroly a odborné skúšky:

Termíny  Prehliadka/skúška   Vykonáva
týždenne
prehliadka dozorca výťahu
každé 3 mesiace
odborná prehliadka revízny technik výťahov (odborný pracovník)
každé 3 roky odborná skúška revízny technik výťahov (odborný pracovník)
každých 6 rokov
opakovaná úradná skúška inšpekčný orgán - oprávnená právnická osoba

Rovnako dôležitá a nevyhnutná je však aj pravidelná preventívna údržba, ktorá zahŕňa mazanie a čistenie zariadení od prevádzkových nečistôt a kontrolu ich nastavenia.

Za zmluvne dohodnutú servisnú činnosť a údržbu výťahov bytové domy platia mesačne z fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu tzv. paušál.

Medzi práce zahrnuté v mesačnej paušálnej platbe patria:

- Odborné skúšky, prehliadky, technická asistencia podľa vyhlášky 508 / 2009 Z. z. a normy STN 27 4002, 
- Pravidelná preventívna údržba, mazanie a čistenie, 
- Pohotovosť, reakčný čas na vyslobodenie uviaznutých osôb, nástup na opravu a odstránenie poruchy, 
- Odstránenie bežných prevádzkových porúch vrátane dodávky drobného materiálu a dopravných nákladov, 
- Preškolenie dozorcu výťahu 1x za 2 roky, 
- Vedenie evidencie v knihe kontrol výťahov podľa Vyhl. č. 508/2009 Z.z.,

Zoznam materiálu a prác zahrnutý v paušálnej platbe v zmluvách so spol. ELPAS SK, s.r.o. a EKO VÝŤAHY s.r.o. je uvedený v samostatnom dokumente s názvom „Servis výťahy paušál“. Práce a dodávky nad rámec paušálu sú fakturované samostatne.

Nahlásiť poruchu - nefunkčnosť výťahu na zverejnené telefónne číslo môže ten, kto poruchu zistil. Je však dobré, aby ste vopred zistili u domovníka - dozorcu výťahu, či už poruchu nenahlásil. A to z toho dôvodu, aby nedochádzalo k opakovanému nahlasovaniu tej istej poruchy.

Telefónne číslo servisnej spoločnosti musí byť zverejnené v každom výťahu a musí byť dostupné 24 hodín denne:
 • ELPAS SK, s. r. o.        0918 388 828
 • EKO VÝŤAHY, s.r.o.     0903 364 573
 • OTIS Výťahy, s.r.o.       0800 131 415
 • Schindler výťahy a eskalátory a. s.    0850 123 724
 • KONE s. r. o.                0800 328 328
Vyslobodenie uviaznutých osôb sú spoločnosti povinné zabezpečiť do 1/2 hodiny od nahlásenia.

Predchádzať poruchám výťahu môže každý, kto ho používa, ak ho nebude preťažovať, úmyselne poškodzovať jeho zariadenie alebo znečisťovať šachtu!

Pokiaľ nie ste so starostlivosťou o váš výťah spokojní, oznámte nám konkrétne výhrady prostredníctvom zástupcu vlastníkov bytov. V prípade požiadavky vlastníkov zabezpečíme pre bytový dom výber novej servisnej spoločnosti, ktorá sa bude o výťah starať.
logo
Tulská 33 
010 08 Žilina OSBD

OSBD správca vášho domova

041 555 33 11
osbdza@osbdza.sk

Od 1.6. do 06.07.2023 nebude teplá voda na Hlinách VII.

  Viac v aktualitách