Domovinky

Odoberajte novinky z OSBD prostredníctvom e-mailu
Ponúkame voľné kancelárske a skladové priestory na Solinkách a Kragujevskej ulici. Výborná poloha, príjemné prostredie a cena od 10 € na m2 a mesiac.

0918 966 194

OSBD Žilina

Stránkové hodiny

Po       07:30 - 11:15   12:00 - 17:00

Ut

      07:30 - 11:15

  12:00 - 14:00

ST

      07:30 - 11:15

  12:00 - 16:00

Št

      Nestránkový deň
 

Pia

      07:30 - 11:15

  12:00 - 14:00

 

Ročné vyúčtovanie 2023

Informácie k ročnému vyúčtovaniu nákladov spojených s užívaním bytu za rok 2023 podávame od  3.6.2024 a nájdete ich v časti Dokumenty / Ročné vyúčtovanie 2023
Prečo byť „akcionárom“ OSBD Žilina?
Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina je moderná spoločnosť, zaoberajúca sa správou bytových domov. Je jednou z mála, ktorá prežila zmenu politického režimu a úspešne funguje v súčasnej ekonomike. Bytové domy spravuje nielen na družstevnom, ale aj komerčnom princípe. Na pokrytie svojich nákladov používa výnosy z prenájmov nehnuteľností a z inej hospodárskej činnosti, a tým udržiava pomerne nízky poplatok za správu bytových domov.
Za dátum vzniku OSBD Žilina považujeme 1. marec 1964, kedy bolo založené Stavebné bytové družstvo občanov č. 1 – SBD 1 so sídlom v Žiline. Obvodné stavebné bytové družstvo sídliace na Vlčincoch, ako ho poznáme dnes, existuje od roku 1993. Vtedy sa oficiálne zmenil názov z okresného na obvodné stavebné družstvo - keďže v tom čase už v okrese nebolo jediné.
Členovia majú priamu účasť na činnosti družstva
Bytové domy postavené počas družstevnej výstavby tvoria tzv. členské samosprávy (ČS) - na sebe nezávislé organizačné jednotky družstva. Ich úlohou je aktivizovať členov a umožniť im priamu účasť na činnosti družstva. Činnosť ČS zabezpečuje členská schô-dza samosprávy. Jej volenými členmi sú predseda členskej samosprávy a delegát zhromaždenia delegátov (ZD). Ak má ČS 24 a viac členov, jej predseda je zároveň vo funkčnom období delegátom ZD. Pri počte nad 100 členov si členovia môžu spomedzi seba zvoliť na ZD ďalšieho delegáta. Prítomnosťou delegáta na zhromaždení delegátov majú členovia družstva priamu účasť na činnosti družstva.
Členstvo je spojené s právami i výhodami.
Medzi najdôležitejšie práva člena družstva patrí:
 • zúčastňovať sa na rokovaní a rozhodovaní členskej schôdze samosprávy a byť informovaný o celkovom stave a činnosti družstva,
 • na členskej schôdzi samosprávy voliť delegáta na zhromaždenie delegátov, najvyšší orgán družstva, kde sa rozhoduje o základnom dokumente - Stanovách OSBD Žilina, volia sa členovia predstavenstva, kontrolnej komisie, rozhoduje sa o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva, o dôležitých ekonomických ukazovateľoch,
 • byť volený do orgánov družstva,
 • a tým sa úzko podieľať na činnosti družstva,
 • predkladať návrhy na zlepšenie činnosti družstva, obracať sa s podnetmi, pripomienkami alebo sťažnosťami týkajúcimi sa činnosti družstva na jeho orgány,
 • pri zániku družstva likvidáciou právo na rozdelenie likvidačného zostatku v zmysle stanov.
Výhody prenájmu nehnuteľností
Viete, že družstvo kedysi sídlilo v menšom byte na sídlisku Hliny? Prvé väčšie oficiálne sídlo sa nachádzalo v budove pri dnešnom Sade na Studničkách.
Od roku 1987 až dodnes je administratívna časť vo vlastnej budove na Tulskej 33 na Vlčincoch. Časť priestorov OSBD prenajíma. Rovnako financie z prenájmu ďalších svojich nehnuteľností používa na pokrytie svojich nákladov. Aj vďaka tomu je poplatok za správu bytových domov pomerne nízky.

Budovy OSBD Žilina

 • Vlčince – budova, sklady a garáže na Tulskej 33, Žilina,
 • Komenského – budova na Komenského 38, Žilina centrum,
 • Solinky - podstavaná vybavenosť, obchodné priestory na prízemí byt. domu na Borovej 36 – 41, Žilina,
 • Solinky ÚBF Solinky – budova, sklady a garáže na Borovej 32, Žilina,
 • Spanyolova ul. – obchodné priestory na prízemí byt. domu na Spanyolovej ulici, Žilina – centrum,
 •     Kragujevská ul. – budovy, sklady a garáže na Kragujevskej ulici.

Všeobecné informácie k 31.12.2023:

 • družstvo eviduje 9 611 členov družstva v 195 členských samosprávach,
 • spravuje celkovo 11 972 bytov (z toho 58 nájomných družstevných bytov) v 283 bytových domoch a 244 nebytových priestorov, 
 • hodnota účtovného majetku družstva k 31.12.2023: 3,7 mil. €,
 • hospodársky výsledok OSBD Žilina za rok 2023 predstavoval sumu 23.074 € pred zdanením,
 • družstvo stabilne a dlhodobo zamestnáva približne 40 zamestnancov,
 • k hlavným ekonomickým prioritám OSBD Žilina na najbližšie roky patrí dosahovať vyrovnané hospodárenie a naďalej zhodnocovať a rozširovať vlastný majetok.
Poistenie bytových domov od 1.1.2024 opäť s poisťovňou Colonnade
Od 01.01.2024 vstupuje do platnosti nový Dodatok k existujúcej poistnej zmluve s poisťovňou Colonnade. Pokračujeme v poistení exkluzívnou zmluvou na poistnom trhu v rámci celej SR. Jej výhodnosť a profesionálny prístup spoločnosti sa prejavili aj v počte hlásení a likvidácii poistných udalostí.
Od 1. januára 2024 opäť s výhodnejšími podmienkami
Uzatvorením Dodatku k existujúcej zmluve s poisťovňou Colonnade sa existujúce poistenie opäť vylepšuje v prospech vlastníkov od 1. januára 2024. Z dôvodu zníženia  cien nehnuteľností sme nemuseli pristúpiť k zmene jednotkovej ceny plochy bytu. Tým sa vlastníci vyhnú nielen podpoisteniu svojich bytov, ale ostane im aj výška poisteného.  Predstavenstvo OSBD rozhodlo o ponechaní jednotkovej ceny 1 m2 plochy bytu na 1.800 €/m2.
Rozsah krytia poistenia:

 P. č.

 Predmet poistenia

Spolu- účasť

A. Poistenie majetku proti základným a doplnkovým živelným nebezpečenstvám, vodovodným nebezpečenstvám a proti nárazu vozidla, dymu, výbuchu plynu a nárazovej vlne

1.

Nehnuteľný majetok v správe poisteného vrátane stavebných súčastí

Bytový dom (t.j. byty, nebytové priestory, spoločné časti a zariadenia bytového domu) sú poistené na novú hodnotu - hodnotu, ktorú je potrebné v mieste poistenia vynaložiť na znovunadobudnutie novej veci rovnakého druhu a kvality.

33,00 €

2.

Náklady na montáž a demontáž nepoškodených stavebných súčastí v súvislosti s opravou poškodených, zničených veci pri poistnej udalosti

33,00 €

3.

Poškodenie a zničenie spôsobené voľne žijúcim vtáctvom a škody spôsobené voľne žijúcimi zvieratami na budovách (fasádne systémy)

50,00 €

4.

Náklady na odpratanie trosiek

33,00 €

5.

Únik dažďovej vody z odvádzacieho potrubia, spätné vystúpenie odpadovej vody z kanalizačného potrubia, vniknutie atmosférických zrážok do budovy

Spätné vystúpenie vody z kanalizačného potrubia - právo na plnenie vznikne:

o   ak vystúpenie bolo spôsobené povodňou alebo záplavou alebo atmosférickými zrážkami alebo z rizika vodovodné nebezpečenstvá; alebo

o   ak vystúpenie bolo spôsobené zvýšením hladiny spodnej vody, ktoré bolo spôsobené povodňou alebo záplavou alebo atmosférickými zrážkami alebo z rizika vodovodné nebezpečenstvá.

Plnenie nie je podmienené existenciou funkčných klapiek.

33,00 €

6.

Náklady na uniknutú vodu alebo médium

Podmienkou plnenia je nárok na poistné plnenie z rizika voda z vodovodných zariadení. Poisťovňa uhradí iba riadne preukázateľné náklady na vodu a vodu ako vykurovacie médium po poistnej udalosti.

33,00 €

B. Poistenie majetku proti krádeži a lúpeži

7.

Nehnuteľný majetok v správe poisteného - stavebné súčasti a príslušenstvo budov.

10,00 €

C. Poistenie majetku proti vandalizmu

8.

Nehnuteľný majetok v správe poisteného - stavebné súčasti a príslušenstvo budov.

Vandalizmus – úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci.

Podmienkou poskytnutia poistného plnenia je nahlásenie, preukázanie a zdokumentovanie vzniknutej poistnej udalosti poistiteľovi klientom v zmysle pokynov poistiteľa.

Sprejerstvo a grafiti – poškodenie postriekaním sprejmi, grafitmi, oblepením plagátmi alebo iné estetické znehodnotenie stien stavby, kryté sú iba náklady na premaľovanie alebo vyčistenie časti objektu, ktorá bola znehodnotená.

10,00 €

D. Poistenie skiel

9.

Súbor vonkajších osadených skiel na budove. Škoda na skle spôsobená jeho rozbitím.

10,00 €

E. Poistenie strojov strojných a elektronických zariadení pevne zabudovaným v budove proti všetkým nebezpečenstvám

10.

Výťahy, kotol, elektronické vstupné a garážové brány, domové zvončeky, elektronický vrátnik, kamerový systém, spoločná kotolňa, práčovňa, antény, satelity, meracia a regulačná technika, klimatizácia.

5 % min. 166,00 €

F. Poistenie zodpovednosti za škodu

11.

Právnym predpisom stanovená zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú tretej osobe v dôsledku uplatňovania vlastníckeho práva, správy a prevádzky nehnuteľnosti.

33,00 €

12.

Krížová zodpovednosť z titulu vlastníctva bytov a NP za škody spôsobené iným vlastníkom, alebo tretej osobe vrátane škôd spôsobených pri vykonávaní svojpomocných drobných stavebných prác v mieste poistenia.

33,00 €

Kontakt a likvidácia poistných udalostí
Dominika Michalíková, tel. č. 041/555 33 46, dominikamichalikova@osbdza.sk, zákaznícke centrum. Preberie doklady potrebné k likvidácii poistnej udalosti, prípadne Vám odporučí ďalší postup v riešení poistnej udalosti.
Zaplaťte účet za bývanie s nákupom :)
OSBD Žilina ponúka svojim zákazníkom novú službu - úhradu poplatkov spojených s užívaním bytu prostredníctvom služby Coopkasa.

Ako služba funguje?
Služba Coopkasa je moderná služba, ktorá zákazníkovi umožní zaplatiť sumu uvedenú na účte vo vybraných predajniach COOP Jednota počas otváracích hodín, teda aj počas víkendov. Služba Coopkasa umožňuje platiť svoje účty popri každodennom nakupovaní. 

Stačí iba pri pokladni zosnímať čiarový kód z Predpisu mesačnej zálohovej úhrady za užívanie bytu. Pripísanie prostriedkov na účet bytového domu je garantovaný bankou. Potvrdenka z POS terminálu spolu s blokom z registračnej pokladne slúžia ako doklad o úhrade. Predpis je možné predložiť na úhradu ako súčasť bežného nákupu.

Ako získať Predpis s čiarovým kódom?

Na požiadanie Vám v Zákazníckom centre vystavíme predpis mesačnej zálohovej úhrady za užívanie bytu, ktorý obsahuje čiarový kód coopkasa.
 
Tento doklad predložíte pri pokladni v predajni COOP Jednota vybavenej systémom Coopkasa a požiadate o zaplatenie. Pokladník načíta čiarový kód ako ďalšiu položku nákupu a je na vás, či zaplatíte kartou alebo v hotovosti. Dokladom o zaplatení je v tomto prípade štandardný výstup z registračnej pokladnice - pokladničný blok a potvrdenka s názvom Coopkasa. Oba doklady je nutné uchovať pre prípad reklamácie.
Image
Zákaznícke centrum OSBD Žilina
Zákaznícke centrum je otvorené od roku 2014 a nachádza sa na ľavej strane na prízemí budovy OSBD, Tulská 33 Žilina. Našim cieľom je zabezpečenie komplexných služieb pre vlastníkov a nájomcov bytov v bytových domoch v našej správe.
Čo sa dá vybaviť v zákazníckom centre?
Image

A. Bytové informácie

 • platby za bývanie, zálohový predpis a jeho výška, zmeny predpisov,
 • zmena počtu bývajúcich osôb, zmena údajov v systéme napr. korešpondenčná adresa, e-mail, telefónne číslo,
 • informácie k zaslaným upomienkam,
 • vyhotovenie poštových poukážok na úhradu platieb za bývanie,
 • ročné vyúčtovanie nákladov za bývanie,
 • prevod bytu v osobnom vlastníctve – zmena vlastníka pri predaji, darovaní alebo dedičstve,
 • prevod družstevný byt - prevod bytov do osobného vlastníctva,
 • oznámenie o neexistencii pohľadávok pre Kataster.

B. Zmluvy

 • nájomné zmluvy, pridelenie bytu,
 • zmluva o výkone správy,
 • zmluva o využívaní služby www.poschodoch.sk,

C. Potvrdenia

 • potvrdenie o veku stavby,
 • potvrdenie k trvalému pobytu,
 • potvrdenie o neexistencii pohľadávok napr. pre Kataster, banky, Úrad práce,
 • potvrdenie o poistení bytového domu.

D. Údržba bytových domov, stavebné úpravy v byte

 • žiadosť o vykonanie stavebných úprav v byte,
 • preplatenie drobného nákupu domovníkovi, zástupcovi vlastníkov bytov,
 • informácie o čerpaní fondov opráv.

E. Úhrada hotovostných poplatkov

 • úhrada hotovostných poplatkov v zmysle platnej smernice a Cenníka OSBD Žilina

F. Poistné udalosti

 • nahlásenie a likvidácia poistných udalostí

G. Iné

 • členstvo v družstve, prijatie za člena, zánik členstva.

Kontakty

Vedúca zákazníckeho centra              Daňová Eva          555 33 50      danova@osbdza.sk
Evidencia úhrad, bytová evidencia    Jančíková Jana   555 33 51       jancikova@osbdza.sk
                                                                    Eviaková Zuzana  555 33 53     eviakova@osbdza.sk
Bytová evidencia, členské vzťahy      Zubeková Erika    555 33 68     zubekova@osbdza.sk
Stavebné úpravy, poistky, žiadanky   Michalíková Dominika  555 33 46     dominikamichalikova@osbdza.sk
Image
Image
www.poschodoch.sk - Bývajte s prehľadom.
Od roku 2012 môžu naši zákazníci využívať moderný webový portál www.poschodoch.sk. Prostredníctvom neho sa dozviete informácie, ktoré ste mohli získať len na OSBD Žilina.  

Budete mať k dispozícii kompletné ekonomické informácie o vašom dome, byte, priestore, vrátane bilancií a prehľadov o celých objektoch. Nájdete tu on-line oznamy a všetky aktuálne dokumenty správcu, ale aj vášho domu, vrátane zápisníc. Portál je prevádzkovaný s maximálnym dôrazom na bezpečnosť dát, najmä osobných údajov a iných citlivých informácií. Túto službu budeme všetkým, ktorí o ňu prejavia záujem, poskytovať nepretržito, 24 hodín denne, sedem dní v týždni.

www.poschodoch.sk
Image
Servis pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (PRNV)
Servis meračov vykonávame technikom p. R. Varnaiom.

 • V prípade výmeny vykurovacieho telesa v byte v prvom rade kontaktujte technika bežnej údržby podľa lokality, ktorý Vám podá podrobné pokyny k postupu. Až následne kontaktujte nášho technika určeného pre servis.
 • V prípade poškodeného, alebo chýbajúceho merača kontaktujte priamo servisného technika e-mailom.

Svoje požiadavky vrátane kontaktných údajov nahlasujte e-mailom: varnai@osbdza.sk.

Telefonický kontakt: 0918 592 918
Váš názor nás zaujíma
Ak ste využili naše služby a čokoľvek ste na OSBD Žilina vybavovali, mohli ste od nás dostať e-mail s krátkym dotazníkom. Prosíme Vás o spoluprácu: vyplňte ho a ohodnoťte, ako sme vybavili Vašu žiadosť či podnet, s ktorými ste sa na nás obrátili.

Váš názor nás zaujíma, pretože ako správca bytových domov chceme neustále skvalitňovať naše služby. V jednoduchom dotazníku sme vám položili 3 otázky o spokojnosti s: naším prístupom, rýchlosťou vybavenia a s odbornosťou zamestnancov, ktorí sa Vám venovali.
V našom prieskume v spolupráci so spoločnosťou DEKRA Development, s.r.o., využívame systém TARGETIS, ktorý funguje na webovej platforme. Je určený na získavanie spätnej väzby spokojnosti zákazníkov na prácu zamestnancov OSBD Žilina, bezprostredne po vybavení ich požiadavky.

Vaše odpovede a podnety nám pomôžu pri adresnejšom a precíznejšom nasmerovaní služieb, ktoré poskytujeme. Stanete sa tak ich spolutvorcom. 

Prieskum je anonymný, a preto v nijakom rozsahu nedôjde k spracúvaniu Vašich osobných údajov.

OSBD Žilina

Profesionálny partner pri správe bytových domov a nebytových objektov. 
OSBD Žilina to je Otvorenosť, Serióznosť, Budúcnosť, Domov.
Otvorenosť
OTVORENOSŤ V RIADENÍ
Pri správe domu/objektu postupujeme podľa jasne stanovených pravidiel, ktoré sú obsiahnuté vo Všeobecných podmienkach správy bytov a nebytových priestorov OSBD Žilina (VPS) a sú podkladom pre uzatvorenie zmluvy o výkone správy. V prípade záujmu vlastníkov je možné v zmluve o výkone správy dohodnúť odchýlky od podmienok stanovených vo VPS.
Základnými povinnosťami pri správe domu/objektu je zabezpečovať prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí, spoločných zariadení, priľahlého pozemku a príslušenstva bytového domu, a zabezpečovať plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Plnenia týchto povinností spojených s každodennou prevádzkou bytového domu sú samozrejme prioritou aj pre nás. Naše družstvo však rovnako veľký dôraz kladie aj na služby, ktoré v prospech vlastníkov vykonávame nad rámec povinností, ktoré správcom ukladá zákon.
Naše služby vám ponúkame za mesačný poplatok, ktorý podľa typu spravovaného priestoru máme stanovený v cenníku.
Väčšinu nákladov spojených s našou správcovskou činnosťou máme zahrnutých v mesačnom poplatku za správu. V poplatku nie sú zahrnuté náklady spojené so zabezpečovaním rozpočítavania nákladov na teplo, TV a SV medzi jednotlivých vlastníkov. Rovnako sú činnosti, za ktoré si účtujeme jednorazové poplatky podľa Cenníka.

OSBD Žilina v číslach

0
zamestnancov
0
bytov a nebytových priestorov v správe
0
objektov v správe
0
rokov skúseností
0
domovníkov a ZVB

Sme stabilnou spoločnosťou už skoro 60 rokov

Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina temer 60 rokov stabilnou spoločnosťou, ktorej hlavnou činnosťou je správa a údržba bytových domov a vlastných nebytových objektov. Od svojho vzniku v r. 1964 prešlo OSBD Žilina rôznymi etapami vývoja, až do dnešnej podoby, kedy sa pretransformovalo na modernú a transparentnú spoločnosť s primárnym dôrazom na zákaznícku orientáciu. V súčasnosti spravujeme 4 vlastné samostatne stojace objekty a 280 bytových domov s viac ako 12 tisíc bytmi a nebytovými priestormi.
Skutočnosť, že postavené a odovzdané byty a bytové domy slúžia svojmu účelu dodnes je výsledkom starostlivosti o dom ako celok a to nielen zo strany vlastníkov, ale aj nás ako ich správcu. Dôkazom, že sme stabilnou spoločnosťou je fakt, že sme na trhu takmer 60 rokov. Orientácia na zákazníka a snaha o čo najefektívnejšie vybavovanie požiadaviek nás viedla k vybudovaniu profesionálneho Zákazníckeho centra.
Partnerský vzťah so zákazníkmi zakladáme na vzájomnej dôvere, otvorenosti, individuálnom prístupe a komunikácii.
Používame moderné komunikačné prostriedky. Časopis OSBD Správca vášho domova, webová stránka www.osbdza.sk, informačný portál domovinky.sk a najaktuálnejšie novinky nájdu v e-mailovom newslettri.
Naša práca nás teší a radi pomôžeme pri správe objektu aj Vám.
Image
Image

Kto sme

Sme moderná a stabilná správcovská spoločnosť orientovaná na zákazníka.
Spravujeme viac ako 12 tisíc bytov a nebytových priestorov vo viac ako 280 bytových domoch/objektoch nielen v Žiline, ale aj v regióne od Terchovej až po Rajec. Na slovenskom trhu patríme medzi najväčších správcov. Sme partnerom, na ktorého sa môžete spoľahnúť.

Prečo práve my

Sme tu pre Vás, zákazníka. Vy vlastníte, my spravujeme.
Naše odborné znalosti, záujem o komunikáciu, moderné efektívne a promptné riešenia Vás presvedčia, že my sme tou správnou voľbou.
V prípade záujmu o správu nás neváhajte kontaktovať na osbdza@osbdza.sk alebo telefonicky 041/ 555 33 33.

Naše skúsenosti

Výstavba, údržba, obnova, profesionál- na správa bytových domov/objektov ...
Dlhoročné skúsenosti a zavedené pravidlá spolupráce nám umožňujú venovať sa novým projektom, ktoré posúvajú naše hranice a zvládnutím aj tých najnáročnejších úloh pomáhame skvalitňovať bývanie našim zákazníkom.

OSBD Žilina

Čo o nás hovoria naši zákazníci?

Touto cestou chcem poďakovať zamestnancom OSBD za rýchlu a odbornú pomoc pri odstraňovaní nahlásených havarijných situácii, vzniknutých porúch ako aj za odborné poradenstvo pri jednoduchých problémoch vzniknutých počas bývania v našom paneláku. Pán predseda M. Piliar, ako aj pani technička Smatanová vždy pomožu tak, aby sa nám lepšie bývalo. Vďaka

Július Buchel

Dovolal som sa p. Zubekovej, ktorej som vysvetlil svoju požiadavku. Inštruovala ma, že to mám poslať aj mailom, prípadne prísť osobne. Po zaslaní mailu to v priebehu pár minút spracovala a mám výsledok :-). Som spokojný s priebehom a rýchlosťou vybavenia. Len tak ďalej.

Anonymné hodnotenie zákazníka z Targetisu

Spolupracujem s OSBD ako domovník aj ZVB už roky, z ich strany vždy profesionálny a ochotný prístup.

Michal Krebes

logo
Tulská 33 
010 08 Žilina OSBD

OSBD správca vášho domova

041 555 33 11
osbdza@osbdza.sk

Od 1.6. do 06.07.2023 nebude teplá voda na Hlinách VII.

  Viac v aktualitách