Zástupca vlastníkov, Domovník

Zástupca vlastníkov bytov a NP - ZVB (čl. 52 VPS)

52.1. ZVB je osoba zabezpečujúca komunikáciu Vlastníkov so Správcom v zmysle ZoVBaNP. ZVB môže byť len vlastník bytu/NP v dome. Je povinný svoju činnosť vykonávať najmä v súlade so ZoVBaNP, GDPR a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
52.2. ZVB volia Vlastníci spravidla na podnet Správcu alebo Vlastníkov na Schôdzi vlastníkov alebo písomným hlasovaním v zmysle pravidiel ZoVBaNP. Pre zabezpečenie bežnej údržby Vlastníci môžu splnomocniť ZVB na čerpanie prostriedkov FOD a výber zhotoviteľov ako aj preberanie prác. Správca odporúča maximálnu výšku splnomocnenia v sume do 1.330 € na jeden úkon údržby (akciu).
52.3. Za činnosť ZVB prislúcha odmena, o ktorej výške rozhodujú Vlastníci. Správca odporúča minimálnu odmenu pre ZVB vo výške 1,00 € na Byt/NP na mesiac.
52.4. Prostriedky na odmenu ZVB sú tvorené z úhrad Užívateľov na základe MZR a sú kumulované na službovom účte Domu v banke. Odmena sa ZVB vypláca na základe rozhodnutia vlastníkov bytov/NP na schôdzi vlastníkov, resp. v písomnom hlasovaní štvrťročne vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca, pričom sa mu odmena vyplatí na číslo bankového účtu, ktoré ZVB uvedie vo svojej písomnej žiadosti.
52.5. ZVB sa svojej funkcie môže vzdať ústne alebo písomne na Schôdzi vlastníkov. Každá voľba a odvolanie ZVB musí byť vykonané na Schôdzi vlastníkov príslušného Domu a uvedené v zápisnici, alebo vykonané písomným hlasovaním Vlastníkov, inak je neplatné.
52.6. Pokiaľ Užívatelia platia preddavky na odmenu pre ZVB a v danom Dome nie je ZVB zvolený, resp. skončil svoju činnosť, Užívateľom budú tieto preddavkové platby vrátené v RV.
52.7. ZVB sa zaväzuje nezneužívať výkon činnosti Zástupcu vlastníkov a skutočnosti, o ktorých sa dozvie pri výkone svojej činnosti v prospech vlastnej osoby, rodinných príslušníkov ani iných osôb sebe blízkych.
52.8. ZVB poskytne svoje kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo) Vlastníkom a Správcovi za účelom pružnej vzájomnej komu-nikácie z titulu účelu výkonu správy
52.9. Zástupca vlastníkov je povinný najmä:
 1. informovať vlastníkov bytov/NP o činnosti správcu a o dôležitých otázkach týkajúcich sa správy domu,
 2. uplatňovať voči správcovi požiadavky vlastníkov bytov/NP v súlade so ZoVS a prijatými rozhodnutiami vlastníkov bytov/NP,
 3. vykonávať svoju činnosť osobne, s náležitou starostlivosťou a s ohľadom na záujmy všetkých Vlastníkov v Dome,
 4. dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov a ostatné právne predpisy Slovenskej republiky a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojej činnosti, o osobných údajoch Vlastníkov Domu a o otázkach zabezpečovania Správy Domu vo vzťahu k nepovolaným osobám,
 5. vykonávať svoju činnosť v súlade s platnou a účinnou ZoVS a platnými a účinnými rozhodnutiami Vlastníkov,
 6. pristúpiť k plneniu povinností, ktorými ho po vzájomnej dohode zaviažu Vlastníci,
 7. spolupracovať so Správcom pri pravidelných technických obhliadkach Domu a pri tvorbe plánu opráv a údržby,
 8. vystavovať Žiadanky Správcovi na opravu a údržbu Domu v zmysle vlastníkmi schváleného splnomocnenia,
 9. zúčastňovať sa (prípadne spolu s inými, Vlastníkmi poverenými osobami), výberových konaní zhotoviteľa,
 10. svojim podpisom na predložených dokumentoch a účtovných dokladoch berie na vedomie, že požadované práce boli v BD zrealizované,
 11. zverejňovať spôsobom v Dome obvyklým všetky dôležité informácie týkajúce sa Domu a Vlastníkov (oznamy, zápisnice zo schôdzí vlastníkov a z písomného hlasovania).
52.10. Zástupca vlastníkov je oprávnený najmä:
 1. upozorňovať Správcu na zistené nedostatky a/alebo porušovanie protipožiarnych predpisov a smerníc, predpisov BOZP, prípadne iných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo predpisov Správcu, v Dome,
 2. kontrolovať hospodárenie Správcu s finančnými prostriedkami Domu a v prípade potreby vyžadovať od Správcu zdokladovanie všetkých finančných operácií, ktoré Správca za príslušné obdobie vykonal,
 3. kontrolovať tvorbu a čerpanie FOD, navrhovať na schôdzi Vlastníkov čerpanie,
 4. kontrolovať ročné sumárne vyúčtovanie nákladov všetkých položiek z MZR stanovených Správcom,
 5. zúčastňovať sa kontrolných dní pri stavebných akciách,
 6. dojednávať a odsúhlasovať v spolupráci so Správcom podmienky prenájmu spoločných častí a zariadení Domu; o prenájme samotnom rozhodujú vlastníci,
 7. v spolupráci so Správcom bytového Domu sa podieľať na zabezpečovaní vhodných technických podmienok potrebných pre plynulý priebeh výkonu prác a zabezpečovania služieb a plnení v Dome,
 8. byť informovaný o právnom vzťahu Užívateľa Priestoru v Dome a o počte osôb bývajúcich v Byte, resp. počte osôb využívajúcich NP,
 9. predkladať Správcovi podnety na zefektívnenie výkonu Správy Domu.
52.11. Za účelom potvrdzovania žiadaniek a pracovných výkazov má ZVB pečiatku s uvedením adresy Domu. ZVB je povinný pripojiť odtlačok pečiatky k svojmu podpisu pri čerpaní prostriedkov z FOD. Pečiatku nie je možné používať mimo interných záležitostí a tlačív Správcu.

Domovník (čl. 54 VPS)

54.1. Domovník je volený na Vchodovej schôdzi alebo písomným hlasovaním, prípadne na Schôdzi vlastníkov Domu, spravidla na podnet Vlastníkov, ZVB alebo Správcu. Voľba Domovníka musí byť zaznamenaná v zápisnici spolu s dátumom od kedy bude činnosť vykonávať, v akom rozsahu a za akú odmenu. Je povinný dodržiavať ZoVBaNP, GDPR a zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
54.2. Za jeho činnosť mu prislúcha odmena. O výške odmeny pre Domovníka rozhodujú Užívatelia vo Vchode. OSBD Žilina ako Správca bytových domov odporúča minimálnu odmenu Domovníka vo výške 1,50 € /byt/NP/mesiac.
54.3. Prostriedky na odmenu sú tvorené z úhrad Užívateľov na základe MZR a sú kumulované na službovom účte Domu v banke. Odmena sa Domovníkovi vypláca na základe rozhodnutia vlastníkov bytov/NP na Vchodovej schôdzi, resp. v písomnom hlasovaní daného Vchodu štvrťročne vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca, pričom sa mu odmena vyplatí na číslo ban-kového účtu, ktoré Domovník uvedie vo svojej písomnej žiadosti.
54.4. Domovník je oprávnený jednať so Správcom a zhotoviteľom (v zmysle VOP) za Užívateľov Vchodu, v ktorom je zvolený za Domovníka. Domovník, preberá od zhotoviteľa vykonané práce a dodávky za Vchod, potvrdzuje ich rozsah a cenu. Domovník vystavuje Žiadanky pre Správcu na vykonanie prác a dodávok za Užívateľov Vchodu.
54.5. Domovník rozhoduje o bežnej údržbe Vchodu a čerpaní prostriedkov FOV a o výbere zhotoviteľa v objeme prác do výšky jeho splnomocnenia.
54.6. Funkcia Domovníka je zlučiteľná v jednej osobe s funkciou ZVB, pokiaľ tak rozhodnú Vlastníci na Schôdzi vlastníkov alebo na Vchodovej schôdzi.
54.7. Domovník môže vykonávať túto funkciu aj vo viacerých vchodoch, spravidla v tom istom Dome. Schvaľovací a odvolávací proces podlieha však každému Vchodu samostatne.
54.8. Prácu a činnosť Domovníka hodnotia Užívatelia na Vchodovej schôdzi. V prípade nespokojnosti s činnosťou domovníka Užívatelia majú právo domovníka odvolať.
54.9. Pokiaľ Užívatelia platia mesačné preddavky na odmenu pre Domovníka a tento v danom Dome, Vchode nie je zvolený, resp. skončil svoju činnosť, Užívateľom budú tieto preddavkové platby vrátené v ročnom vyúčtovaní.
54.10. Domovník je povinný najmä:
 1. zvolať Vchodovú Schôdzu podľa potreby, minimálne však 1x za rok v mesiacoch marec – apríl, z rokovania vyhotoviť zápis, ktorý zverejní vo Vchode a originál s prezenčnou listinou odovzdá Správcovi do 20.05. kalendárneho roka,
 2. vykonávať drobné práce a údržbu vo Vchode podľa potreby a schopnosti (funkčnosť vchodových dverí, elektrických vrátnikov, zvončekov, osvetlenia, oprava náterov, malieb a pod.), prípadne nárokovať ich vykonanie u Správcu,
 3. zabezpečiť označenie zvončekov, poštových schránok a pivničných kobiek minimálne číslami bytov, pri použití mien bývajúcich na zvončekoch a schránkach zabezpečiť ich aktuálnosť,
 4. mať prehľad o využití všetkých SP vo Vchode, označiť miestnosti podľa účelu ich využitia, na dverách uviesť, kde sa od nich nachádza kľúč a kto a akým spôsobom môže miestnosť využívať,
 5. organizovať používanie spoločnej práčovne, sušiarne a mangľovne, vrátane evidencie spotrieb médií podľa meračov (vodomery, elektromery), ktoré odovzdá Správcovi za kalendárny rok najneskôr do 5 prac. dní nasledujúceho roka,
 6. mať prehľad o umiestnení a technickom stave rozvodov tepla, studenej a teplej vody, plynu a ich určených a podružných meradlách a uzatváracích armatúrach v SP Vchodu, vykonať 1x za štvrťrok kontrolu a údržbu uzatváracích armatúr na rozvodoch tepla a vody a udržiavať ich funkčné,
 7. mať prehľad o umiestnení rozvodov elektriny vo Vchode, dbať o riadne uzavretie elektrických inštalačných skríň,
 8. mať prehľad o umiestnení rozvodov a zariadení telekomunikačných operátorov vo Vchode a ich prípadnom napojení na spoločné rozvody elektriny vo Vchode,
 9. v prípade vzniku havarijného stavu uzatvoriť príslušné uzávery (ÚK, TV, SV, plynu) s cieľom zamedziť ďalšie šírenie škody. Okamžite nahlásiť haváriu informátorovi OSBD Žilina na č. tel. 555 33 11,
 10. mať prehľad o všetkých inštalovaných zariadeniach a spotrebičoch vo vchode, vrátane protipožiarnej výzbroje, kontrolovať a zabezpečovať ich funkčnosť, nárokovať ich opravu u Správcu, zúčastňovať sa ich Revízií a kontrol,
 11. zabezpečiť funkčnosť uzamykania SP a mať kľúče od všetkých dverí v SP (okrem pivničných kobiek Vlastníkov, Nájomcov a prenajatých priestorov), najmä takých, kde sa nachádzajú uzatváracie armatúry spoločných rozvodov, na viditeľnom mieste zverejniť, kde sú kľúče od SP k dispozícii v prípade havárie a pod.,
 12. vykonať k 31.12. kalendárneho roka podľa požiadaviek Správcu súpis počtu osôb užívajúcich Byt/NP na ročné vyúčtovanie a rozpočítanie nákladov podľa osobomesiacov,
 13. zabezpečiť funkčnosť automatického uzatvárania vstupných dverí,
 14. neustále zabezpečovať estetiku a čistotu Vchodu a vstupného priestoru, riadiť výkon upratovacej služby, dohliadať na poriadok na streche,
 15. na viditeľnom mieste vo vchode zverejniť Domový poriadok, Požiarne poplachové smernice,
 16. na nástenke (vo vitríne) zverejniť informácie o Správcovi, ZVB, Domovníkovi, nástenky a vitríny využívať na zverejnenie informácií od Správcu, ZVB,
 17. v prípade mimoriadnych udalostí (vlámania, krádeže, vandalizmu) privolať bezodkladne políciu za účelom spísania záznamu pre poisťovňu a nahlásiť poistnú udalosť kompetentnému pracovníkovi Správcu, resp. poisťovne.
54.11. Domovník môže popri svojej činnosti vykonávať: - dozorcu výťahu podľa STN 2740002, na ktorú je individuálne zaškolený. V tomto prípade je povinný zverejniť v kabíne svoje telefónne číslo pre potreby vyslobodzovania uviaznutých ľudí, - obsluhu odovzdávacej stanice tepla (OST), kotolne (kuriča) na ktorú je individuálne zaškolený.
54.12. Za účelom potvrdzovania žiadaniek a pracovných výkazov má Domovník pečiatku s uvedením adresy Vchodu. Domovník je povinný pripojiť odtlačok pečiatky k svojmu podpisu pri čerpaní prostriedkov z FOV. Pečiatku nie je možné používať mimo interných záležitostí a tlačív Správcu.
54.13. Domovník poskytne svoje kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo) Vlastníkom a Správcovi za účelom pružnejšej vzájomnej komunikácie.
logo
Tulská 33 
010 08 Žilina OSBD

OSBD správca vášho domova

041 555 33 11
osbdza@osbdza.sk

Od 1.6. do 06.07.2023 nebude teplá voda na Hlinách VII.

  Viac v aktualitách