Správa bytových domov

OSBD Žilina sa pri správe bytových domov riadi ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z. z. v platnom znení a uzatvorených Zmlúv o výkone správy. Rozsah zabezpečovaných činností je široký a v jednotlivých oblastiach nasledovný:

Oblasť ekonomiky a hospodárenia

 • zriadenie a vedenie dvoch samostatných účtov domu v súlade so zákonom na ochranu vkladov - službový, na ktorý budú plynúť mesačné zálohové platby vlastníkov a účet pre fond prevádzky, údržby a opráv domu (FOD),
 • sledovanie dostatku finančných prostriedkov na službovom účet BD, v prípade potreby zabezpečenie jeho dočasnej dotácie z fondového účtu BD,
 • určovanie výšky záloh za služby spojené s užívaním bytu, nebytového priestoru podľa skutočnosti predchádzajúceho roka pri zohľadnení predpokladaného vývoja cien a podľa individuálnej požiadavky vlastníka,
 • sledovanie úhrad a nedoplatkov vlastníkov bytov/NP,
 • vedenie evidencie príjmov a výdavkov domu vrátane spracovania vyúčtovania služieb spojených s prevádzkou domu,
 • vedenie evidencie a účtovanie faktúr bytového domu, zabezpečenie a realizácia platobného styku,
 • spracovanie ročného vyúčtovania preddavkov na služby spojené s užívaním bytu, NP a predloženie vlastníkom najneskôr do 31.5. nasledujúceho roka,
 • zaslanie preplatku z ročného vyúčtovania služieb na účet vlastníka, nájomcu bezhotovostným prevodom,
 • informovanie ZVB a domovníkov o tvorbe a čerpaní fondov,
 • poskytovanie informácií a podkladov týkajúcich sa výkonu správy a hospodárenia domu vlastníkom na požiadanie,
 • uzatváranie zmlúv v mene vlastníkov s tretími zmluvnými stranami na zabezpečenie prevádzky domu (dodávka vody, tepla, el. energie, plynu a pod. upratovanie, zimná údržba),
 • vyplácanie odmeny ZVB a D podľa rozhodnutia vlastníkov bytov/NP,
 • fakturácia v zmysle právnych a daňových predpisov vlastníkom bytov/NP - podnikateľské subjekty.

Prevádzka a údržba

 • organizovanie a zabezpečenie schôdze vlastníkov bytov a NP minimálne 1x ročne alebo účasť na tejto schôdzi podľa požiadavky vlastníkov, ZVB,
 • vykonávanie pravidelnej technickej obhliadky domu,
 • zabezpečovanie technickej evidencie o dome a zaznamenávanie všetkých zmien,
 • spracovávanie ročného plánu potrebných opráv a údržby, jeho predloženie vlastníkom v správe o činnosti,
 • zabezpečovanie bežnej údržby a opráv domu, vrátane kontroly vykonaných prác na základe požiadavky ZVB a D,
 • spracovávanie harmonogramu revízií, odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, vedenie ich prehľadnej evidencie a zabezpečovanie ich realizácie,
 • zabezpečovanie realizácie výkonu opatrení uložených revíziami alebo kontrolami,
 • uzatváranie zmlúv, vystavovanie objednávok v mene vlastníkov s tretími zmluvnými stranami na zabezpečenie bežných opráv a údržby domu, a to výlučne podľa pravidiel stanovených zákonom a Všeobecnými obchodnými podmienkami OSBD Žilina,
 • zabezpečovanie prevádzky vyhradených technických zariadení v dome,
 • zabezpečovanie výmeny určených meradiel - bytových vodomerov, prípadne meračov tepla za metrologicky overené,
 • zabezpečovanie dezinfekcie, dezinsekcie na požiadanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov a deratizácie v spoločných priestoroch v zmysle platného VZN obce/mesta,
 • zabezpečenie poistenia majetku vlastníkov a ich zodpovednosti za škodu.

Služby zabezpečované nad rámec zákonných povinností správcu

 • zriadenie a vedenie druhého a v prípade potreby ďalších fondových účtov v iných bankách v súlade so zákonom na ochranu vkladov,
 • riešenie sťažností nad rámec správy,
 • vydanie potvrdenia o neexistencii pohľadávok správcu voči vlastníkovi/nájomcovi bytu, NP pre potreby sociálnej poisťovne a úradu práce,
 • zaevidovanie zmeny vlastníka bytu/NP, spísanie dohody o pristúpení k Zmluve o výkone správy, prípadne vyhotovenie kópie, prevod finančnej zálohy na ročné vyúčtovanie na službový účet domu v banke,
 • zasielanie bezplatných SMS informácií o nedoplatku, odpočtoch, opravách, údržbe, výmenách vodomerov, PRNV, a pod.,
 • zasielanie e-mailovej správy o stavebných úpravách v bytoch/NP,
 • organizovanie odborných a vzdelávacích seminárov pre ZVB a D,
 • informovanie ZVB a domovníkov o tvorbe a čerpaní fondov,
 • bezhotovostné preplatenie nákladov z fondového účtu v zmysle splnomocnení ZVB a D na ich osobné účty.
logo
Tulská 33 
010 08 Žilina OSBD

OSBD správca vášho domova

041 555 33 11
osbdza@osbdza.sk

Od 1.6. do 06.07.2023 nebude teplá voda na Hlinách VII.

  Viac v aktualitách