Schôdze v bytových domoch

Schôdze v bytových domoch

Schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov, písomné hlasovanie

§ 14 Zákona o vlastníctve bytov a NP:
(1) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku zastavaného domom alebo priľahlého pozemku.

§ 14a Zákona o vlastníctve bytov a NP umožňuje aj písomné hlasovanie:
(1) ... Písomné hlasovanie vyhlasuje správca alebo rada podľa potreby, alebo keď o to požiada aspoň štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo predseda. O písomnom hlasovaní môžu rozhodnúť vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome aj hlasovaním na schôdzi vlastníkov. Schôdza vlastníkov alebo začiatok písomného hlasovania sa musí uskutočniť do 15 dní od doručenia žiadosti predsedu alebo aspoň štvrtiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome...
(2) Rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa prijímajú na schôdzi vlastníkov alebo písomným hlasovaním; na účely rozhodovania vlastníkov sa za schôdzu vlastníkov považuje aj zhromaždenie.
(3) Za každý byt a nebytový priestor v dome má vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome jeden hlas pripadajúci na byt alebo na nebytový priestor v dome; to platí aj vtedy, ak je byt alebo nebytový priestor v dome v podielovom spoluvlastníctve viacerých osôb.
(4) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môže v listinnej podobe,
s úradne osvedčeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní zastupovala. Súčasťou plnomocenstva musí byť aj ...
Schôdzu zvoláva správca, alebo zástupca vlastníkov v spolupráci so správcom najmenej raz za rok. Z časových dôvodov a personálnych kapacít odporúčame túto schôdzu zvolať v prvom kalendárnom polroku.
Termín, miesto a program schôdze musia byť vlastníkom bytov a nebytových priestorov oznámené najneskôr sedem dní vopred v listinnej podobe. 
Z konania schôdze musí byť vyhotovená zápisnica podpísaná dvoma overovateľmi zápisnice a zverejnená na mieste obvyklom v bytovom dome do 7 kalendárnych dní. 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov (NP) prijímajú v zmysle Zákona o vlastníctve bytov a NP rozhodnutia: 
 • nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome, ak hlasujú napr. o zmluve o výkone správy, výške odmeny zástupcovi vlastníkov, preddavkoch do fondu opráv domu (FOD), účele použitia prostriedkov FOD, inštalácií alebo úprave spoločnej antény alebo umiestnení elektronických komunikačných sietí v dome vrátane zavedenia bezpečnostného kamerového systému v spoločných častiach a zariadenia domu, podaní návrhu na exekučné konanie alebo návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby; 
 • dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome, ak hlasujú o zmluve o úvere alebo jej zmene, - zmluve o nájme a kúpe veci, ktorú vlastníci bytov a NP v dome užívajú, zmluve o vstavbe alebo nadstavbe bytu alebo NP;
 • súhlas všetkých vlastníkov bytov a NP v dome sa vyžaduje pri rozhodovaní o prevode vlastníctva NP, priľahlého pozemku, príslušenstva alebo ich častí, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve bytov a NP v dome a výstavbe výlučne novej spoločnej časti domu, výlučne nového spoločného zariadenia domu alebo výlučne nového príslušenstva, ktorým sa dom pôdorysne rozšíri a ktoré budú prevádzkovo spojené s domom alebo o jej zmene. 
Všetky podklady k domovej schôdzi pripravujú poverené zamestnankyne správcu Lucia Štefánková a Vladimíra Gallová.

Vchodová schôdza, písomné hlasovanie vo vchode

51.1.    Na Vchodovej schôdzi uplatňujú svoje práva Vlastníci a Nájomcovia v danom Vchode a rozhodujú o tvorbe a čerpaní fondu vchodu. Spravidla Vchod má zvoleného aj Domovníka.
51.2.    Vchodovú schôdzu zvoláva a Písomné hlasovanie vyhlasuje Domovník alebo ¼ užívateľov Vchodu, prípadne ZVB alebo
Správca.
51.3.    Domovník je povinný zvolať Vchodovú schôdzu podľa potreby, minimálne však 1x za rok, v termíne do 30.04. kalendárneho roka.
51.4. Oznámenie o Vchodovej schôdzi spolu s programom schôdze musí byť Užívateľom oznámené 5 pracovných dní pred jej konaním, spôsobom vo Vchode obvyklým (vyvesením oznamu na viditeľnom mieste). Výsledok hlasovania oznamuje ten, kto Vchodovú Schôdzu zvolal, a to do piatich pracovných dní od jej konania, spôsobom vo Vchode obvyklým.

51.5. Vchodová schôdza najmä:
 • volí a odvoláva Domovníka, rozhoduje o výške jeho odmeny,
 • splnomocňuje Domovníka na čerpanie prostriedkov FOV (odporúčame do výšky 200 € ) na jeden úkon údržby, na výber zhotoviteľa drobnej údržby Vchodu a preberanie prác za Vchod,
 • rozhoduje o tvorbe a čerpaní prostriedkov FOV,
 • rozhoduje o spôsobe vykonania opráv a údržby vo Vchode a o ich financovaní,
 • predkladá požiadavky na Schôdzu vlastníkov.
51.6. Vchodovej schôdze sa zúčastňujú Užívatelia vo Vchode s rovnakým hlasovacím právom (1 Byt/NP= 1 hlas). 

51.7. Pri hlasovaní na Vchodovej schôdzi sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých Užívateľov vo Vchode. Ak počet zúčastnených Užívateľov na schôdzi neumožňuje ½ hodiny po oznámenom začiatku schôdze právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených na schôdzi.

51.8. Na Vchodovej schôdzi a pri Písomnom hlasovaní môže Užívateľa zastupovať na základe úradne overenej písomnej plnej moci aj iná osoba. Splnomocnenie musí byť udelené v rozsahu podľa ZoVBaNP a preukazuje sa tomu, kto Vchodovú schôdzu zvolal alebo na požiadanie aj Užívateľovi.

51.9. V prípade Písomného hlasovania sa vždy rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých Užívateľov vo Vchode. Pred Písomným hlasovaním musia byť Užívatelia vo Vchode spôsobom vo Vchode obvyklým päť kalendárnych dní vopred informovaní o otázkach, o ktorých sa bude hlasovať, a o termíne a mieste hlasovania. Na hlasovacej listine alebo viacerých listinách, ktoré obsahujú plné znenie schvaľovaného návrhu, musí byť uvedený deň konania hlasovania, meno a priezvisko Užívateľa vo Vchode, otázka alebo otázky; ak je viac otázok, označia sa poradovými číslami. Súhlas alebo nesúhlas vyjadrí Užívateľ vo Vchode vlastnoručným podpisom s uvedením dátumu podpisu na hlasovacej listine. Ak Užívateľ vo Vchode nevyznačí svoj názor, je hlas neplatný. Po vykonaní hlasovania písomnou formou Domovník, Správca, alebo zvolený zástupca ¼ Užívateľov vo Vchode zistí výsledok hlasovania a oznámi ho do piatich pracovných dní od skončenia Písomného hlasovania spôsobom vo Vchode obvyklým.

51.10. Vchodová schôdza ani Domovník v žiadnom prípade nemôžu rozhodovať o údržbe, oprave a rekonštrukcii vonkajších vstupných priestorov Vchodu, Domu, o výmene vchodových dverí, schodišťových a pivničných okien a akýchkoľvek iných zásahoch do vonkajších SČ a SZ. Tieto rozhodovania sú v kompetencii Schôdze vlastníkov.
Dokumenty súvisiace so zvolávaním vchodovej schôdze:
 • oznámenie o konaní schôdze (pozvánka) a oznámenie výsledku hlasovania z vchodovej schôdze (zápisnica)
 • prezenčná listina (pripravuje domovník)
logo
Tulská 33 
010 08 Žilina OSBD

OSBD správca vášho domova

041 555 33 11
osbdza@osbdza.sk

Od 1.6. do 06.07.2023 nebude teplá voda na Hlinách VII.

  Viac v aktualitách