Aktuality

Najaktuálnejšie články

Najčastejšie kladené otázky a odpovede k ročnému vyúčtovaniu za rok 2023

Najčastejšie kladené otázky a odpovede k ročnému vyúčtovaniu za rok 2023

OSBD ako správca každoročne spracováva vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu. Uvádzame niekoľko najčastejších otázok v súvislosti s vyúčtovaním:

 

 • Kedy je potrebné uhradiť novú zálohovú platbu ?

Odpoveď: Nový zálohový predpis je platný od 1.7.2024. Keďže sa platby uhrádzajú mesačne vopred, platbu za júl je potrebné uhradiť v júni.

 

 • Z vyúčtovania mám nedoplatok, hoci zálohy platím riadne.

Odpoveď: Zálohy boli stanovené na základe skutočnosti predchádzajúceho roka, v aktuálnom období mohla byť skutočnosť vyššia a to z rôznych dôvodov – vyššia spotreba, počet osôb a pod. Odporúčame skontrolovať odpočty meračov v byte, pri pochybnostiach kontaktujte technikov oddelenia služieb, ktorý má na starosti príslušnú službu.

 

 • Čo na vyúčtovaní znamená „Stav konta k 30.4.2024“?

Odpoveď: Je to informácia o platbách v roku 2024 (vrátane predchádzajúcich rokov), ktorá zahŕňa aj rozdiel z vyúčtovania za rok 2023.

 

 • V roku 2024 som uhradil nedoplatok aj za rok 2023 a na vyúčtovaní túto úhradu nevidím. Prečo?

Odpoveď: Keďže sa preddavky uhrádzajú mesačne vopred, do vyúčtovania sa počítajú len platby uhradené do 30.11. kalendárneho roka (v novembri sa platí na december). Platby uhradené po tomto termíne sú zahrnuté v stave konta k 30.4. Pre potvrdenie skutočnej výšky nedoplatku je lepšie konzultovať výšku nedoplatku v Zákazníckom centre OSBD Žilina.

 

 • V akej výške mi bude vrátený preplatok z vyúčtovania?

Odpoveď: Ak máte za rok 2024 uhradené všetky zálohové platby v stanovenej výške, bude Vám vrátený „Preplatok k 31.12.2023 po vyúčtovaní“.

 

 • Kedy mi bude vrátený preplatok z vyúčtovania?

Odpoveď: Preplatok Vám bude vrátený do 30 dní od prevzatia vyúčtovania.

 

 • Platím vkladom v banke, preplatok chcem vrátiť na účet. Čo mám robiť?

Odpoveď: Je potrebné čo najskôr písomne požiadať o vrátenie na účet. Môžete použiť tlačivo, ktoré je na stiahnutie na www.osbdza.sk v časti:

Dokumenty / Ročné vyúčtovanie 2023 / Oznámenie zmena účtu.

 

 • Preplatok si chcem ponechať v prospech úhrad roku 2024. Je to možné?

Odpoveď: Áno, avšak je potrebné čo najskôr písomne požiadať o ponechanie preplatku na konte. Môžete použiť tlačivo, ktoré je na stiahnutie na www.osbdza.sk v časti:

Dokumenty / Ročné vyúčtovanie 2023 / Žiadosť o preúčtovanie preplatku.

 

 • Ako zaplatiť nedoplatok?

Odpoveď: Na úhradu nedoplatku môžete využiť jednu z možností a to: vkladom v banke (tak isto ako bežné platby za byt), jednorazovým príkazom na úhradu alebo poštovou poukážkou na účet bytového domu.

 

 • Ako boli prepočítavané zálohové predpisy platné od 1.7.2023?

Odpoveď: Zálohové predpisy boli prepočítané podľa skutočných nákladov z vyúčtovania za rok 2023, pričom jednotlivé položky boli zvýšené v súvislosti s vývojom cien nasledovne:

 • Studená voda - SEVAK, a.s., od 1.1.2024 nárast ceny o 4,32%.Zmena predpisu o +10%.
 • Zrážková voda - SEVAK, a.s., od 1.1.2024 nárast ceny o 4,42%.Zmena predpisu o +10%.
 • Teplo:
  • MH Teplárenský holding (Žilinská Teplárenská), Bytterm, a.s. – pokles variabilnej zložky, nárast fixnej zložky. Zmena predpisu o +10%.
  • BINEKO, a.s., pokles variabilnej zložky o viac ako 22 %, fixná zložka bez zmeny. Zmena predpisu o +10%.
  • Zmena predpisu na teplo o +10% obsahuje:
   • 5% rezervu z dôvodu výrazne teplej zimy v roku 2023,
   • 5% rezervu z dôvodu zmeny spôsobu rozpočítavania tepla novou vyhláškou MH SR č. 503/2022 Z.z. účinnou od 1.1.2023 ktorá zaviedla novú hodnotu Pmax rovnajúcu sa 2,5 násobku najnižšieho a najvyššieho nákladu na vykurovanie na m2.
  • Teplá voda – zmena predpisu o +5% (MH Teplárenský holding (Žilinská Teplárenská), Bytterm, a.s., BINEKO, a.s.).
  • Plyn dodávaný do kotolní – VSE, a.s., bez nárastu komodity, avšak zvýšenie distribučných poplatkov o 13,6%. Nárast ceny plynu po prepočte skutočných nákladov (komodita i distribučné poplatky) o viac ako 5% v porovnaní s rokom 2023. Zmena predpisu o +8%.
  • Elektrická energia v spoločných priestoroch - SSE, a.s. pokles komodity i distribučných poplatkov. Bez zmeny predpisu.

Ak ste si na domovej/vchodovej schôdzi odsúhlasili zmenu inej položky (napr. FO, odmena domovníka...) táto zmena je taktiež zahnutá v novom rozpise preddavku.

 

 • Zálohový predpis mi bol znížený, môžem platiť pôvodnú sumu?

Odpoveď: Ak nechcete platiť zníženú sumu, môžete Vaše úhrady ponechať v pôvodnej výške.

 

 • Zálohový predpis mi bol zvýšený, môžem platiť pôvodnú sumu?

Odpoveď: Nie, v takomto prípade by sme Vám zasielali upomienky na vzniknutý nedoplatok.

 

 • Zdá sa mi, že nový zálohový predpis nie je vypočítaný správne.

Odpoveď: Nakoľko zálohové predpisy sú vypočítané podľa skutočných nákladov z vyúčtovania za rok 2023, ak ste v roku 2023 alebo 2024 menili počet osôb, môže byť výška novej zálohy skreslená. Odporúčame kontaktovať Zákaz-nícke centrum, osobne, telefonicky alebo e-mailom a požiadať o prepočíta-nie preddavku.

 

 • Prečo majú susedia vyšší preplatok?

Odpoveď: Nie je možné porovnávať sa so susedmi. Na výšku preplatku má vplyv viacero aspektov, záleží od výšky stanoveného preddavku, či je byt v tom istom bytovom dome, individuálnych zvyklostí rodiny, výšky poplatkov v pevnej časti ako napr. platby do fondov opráv a podobne. Taktiež záleží od toho, či porovnávate správne sumy, nakoľko v preplatku môžu byť zahrnuté aj navyše uhradené zálohy.

 

 • V roku 2023 som predal byt, kedy mi bude vrátená záloha, ktorú som uhradil pri predaji bytu?

Odpoveď: Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o Vaše posledné ročné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu, budú vysporiadané všetky finančné prostriedky evidované na Vašom konte.

 

 • Predal som byt v čase od 1.1.2024 do 31.5.2024, ako mi budú vrátené uhradené zálohy?

Odpoveď: V takomto prípade ste pri prepise bytu uhradili dve zálohy:

 1. na rok 2023, ktorá bude automaticky pripočítaná k platbám za rok 2023 a vysporiadaná spolu s vyúčtovaním za rok 2023 v roku 2024,
 2. na rok 2024, ktorá bude ponechaná na Vašom konte až do vyúčtovania za rok 2024 v roku 2025.

 

 • Pri predaji bytu som žiadal preplatok vrátiť na účet. Na vyúčtovaní sa uvedené číslo účtu nezobrazuje. Bude mi preplatok naozaj vrátený spôso-bom, ako som žiadal?

 Odpoveď: Áno, preplatok Vám bude vrátený spôsobom, ktorý ste uviedli v Dohode o prevode práv a povinností spojených s členstvom v OSBD Žilina pri zmene vlastníka bytu.

 

Na Vaše otázky Vám radi odpovieme priamo v Zákazníckom centre OSBD Žilina, alebo telefonicky na číslach 041 / 555 33 50, 51, 53 a 555 33 68. 

 

Otázky ohľadom nákladov na teplo, teplú, studenú a zrážkovú vodu Vám zodpovedajú zamestnanci oddelenia služieb na tel. čísle 041 / 555 33 54, 57

logo
Tulská 33 
010 08 Žilina OSBD

OSBD správca vášho domova

041 555 33 11
osbdza@osbdza.sk

Od 1.6. do 06.07.2023 nebude teplá voda na Hlinách VII.

  Viac v aktualitách