Aktuality

Najaktuálnejšie články

Pozvánka na výročné Zhromaždenie delegátov OSBD Žilina

Pozvánka na výročné Zhromaždenie delegátov OSBD Žilina

Predstavenstvo OSBD Žilina na svojom rokovaní dňa 25.03.2024 schválilo termín rokovania a týmto Vás dňa 15. mája 2024 pozýva na výročné Zhromaždenie delegátov OSBD Žilina s nasledovným predbežným programom:
 1. Otvorenie rokovania, schválenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 4. Správa predsedu predstavenstva o výsledkoch hospodárenia družstva a činnosti predstavenstva
 5. Správa predsedu kontrolnej komisie o činnosti kontrolnej komisie
 6. Správa predsedu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti Zhromaždenia delegátov
 7. Výročná správa za rok 2023 a schválenie účtovnej závierky za rok 2023
 8. Hospodársko-finančný plán OSBD Žilina na rok 2024
 9. Rozšírenie predmetu podnikania a návrh na zmenu Stanov OSBD Žilina
 10. Diskusia
 11. Záver

Rokovanie sa uskutoční v Dome odborov v Žiline.
logo
Tulská 33 
010 08 Žilina OSBD

OSBD správca vášho domova

041 555 33 11
osbdza@osbdza.sk

Od 1.6. do 06.07.2023 nebude teplá voda na Hlinách VII.

  Viac v aktualitách